کتاب ماه علوم و فنون, دوره (50), شماره (158), سال (2011-6) , صفحات (4-15)

عنوان : ( تأمّلی بر اسطوره شیخ بهایی در معماری )

نویسندگان: جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندیشه ی اسطوره ای بهاء الدین عامِلی (شیخ بهایی)، بیش از چهار سده حاکم بر قلمروهای گوناگون علوم و فنون، بویژه معماری بوده است. مقاله ی حاضر تأمّلی تاریخی درآثار و لایه های پنهانِ زندگی شیخ بهایی و ارتباط او با قلمرو معماری است؛ و تلاش می کند با استناد به مدارک تاریخی اندیشه ی دیرپای توانایی و حضور برجسته ی شیخ در قلمرو معماری را مورد تحلیل قرار دهد. علاوه بر این مقاله ی حاضر، مبتنی بر فقرات کوتاهی از متون «کشکول» و «خلاصه الحساب» شیخ است که علی رغم پیوند با قلمرو مهندسی تاکنون مورد بررسی انتقادی پژوهشگران قرار نگرفته است. با استناد به آثار مکتوبِ شیخ بهایی و گزارش های مستند تاریخی، با وجود آن که شیخ از جمله علمای طراز اول زمان خود بوده است؛ ولی اندیشه ی دیرپای تسلط او در قلمرو معماری و شهرسازی مطابق با وقایع تاریخی نبوده و به حکم نَقل مُدام به صورت یک حقیقت تاریخی درآمده است . در واقع پیوند شیخ با آثار معماری و تصویر ارایه شده از او، بیش از پیش با جایگاه دینی و علمی او در حکومت صفوی و صنف معماران مرتبط است.

کلمات کلیدی

شیخ بهایی؛ معماری؛ مهندسی؛ دوره ی صفوی؛ ریاضیات؛ نجوم؛ خلاصة الحساب؛ کشکول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041047,
author = {طاهری, جعفر},
title = {تأمّلی بر اسطوره شیخ بهایی در معماری},
journal = {کتاب ماه علوم و فنون},
year = {2011},
volume = {50},
number = {158},
month = {June},
issn = {****-0075},
pages = {4--15},
numpages = {11},
keywords = {شیخ بهایی؛ معماری؛ مهندسی؛ دوره ی صفوی؛ ریاضیات؛ نجوم؛ خلاصة الحساب؛ کشکول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأمّلی بر اسطوره شیخ بهایی در معماری
%A طاهری, جعفر
%J کتاب ماه علوم و فنون
%@ ****-0075
%D 2011

[Download]