دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی, دوره (4), شماره (54), سال (2014-2) , صفحات (53-45)

عنوان : ( مقایسه خودپنداره بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکار )

نویسندگان: مریم لطفی , جعفر محمدی , مهدی سهرابی , فضل اله باقرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه خودپنداره بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکار بود. روش پژوهش علی مقایسه ای و جامعه آماری همه نابینایان ورزشکار و غیرورزشکار مراجعه کننده به انجمن نابینایان شهر تهران در سال 1390 بود. از تمامی ورزشکاران نابینا 45 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند و 63 نفر نابینای غیرورزشکار به روش تصادفی با میانگین سنی 20±6.54 انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه خودتوصیفی بدنی (مارش و همکاران، 1994) بود. نتایج تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS18 و آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین دختران ورزشکار و غیرورزشکار نابینا در خرده آزمون های هماهنگی (P<0.07)، سلامتی (P<0.028)، فعالیت بدنی (P<0.001)، قدرت (P<0.014)، استقامت (P<0.022)، شایستگی ورزشی (P<0.001) و خودپنداره عمومی (P<0.001) تفاوت های معنی داری وجود دارد. در تمامی مولفه ها بجز مولفه چربی و سلامت که به صورت معکوس نمره گذاری شده است، میانگین گروه ورزشکار بیشتر بود. با توجه به نتایج می توان نتیجه گیری کرد که ورزش و فعالیت بدنی می تواند در بالا بردن خودپنداره بدنی نابینایان جامعه نقش داشته باشد.

کلمات کلیدی

, خودپنداره بدنی, دختران نابینای ورزشکار, دختران نابینای غیرورزشکار, فعالیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041048,
author = {مریم لطفی and محمدی, جعفر and سهرابی, مهدی and فضل اله باقرزاده},
title = {مقایسه خودپنداره بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکار},
journal = {دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {54},
month = {February},
issn = {1563-3314},
pages = {53--45},
numpages = {-8},
keywords = {خودپنداره بدنی، دختران نابینای ورزشکار، دختران نابینای غیرورزشکار، فعالیت بدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه خودپنداره بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکار
%A مریم لطفی
%A محمدی, جعفر
%A سهرابی, مهدی
%A فضل اله باقرزاده
%J دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
%@ 1563-3314
%D 2014

[Download]