مدیریت نوآوری, دوره (2), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (73-98)

عنوان : ( بررسی و تحلیل تأثیر رفتارهای تیم سازی موفق بر نوآوری سازمانی درک شده کارکنان (مورد مطالعه : اداره کل راه‌آهن اصفهان) )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان , مسلم فخری فخرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمانی که نیاز به تخصص، تجارب و مهارت افراد مختلف برای رسیدن به یک هدف لازم باشد تیم سازی در سازمان شکل می‌گیرد و با ترکیب واقعیت‌ها و دیدگاه‌های متفاوت برای ایجاد قابلیت‌های جدید باعث نوآوری در سازمان‌ها می‌شوند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل تأثیر رفتارهای تیم سازی موفق بر نوآوری سازمانی درک شده توسط کارکنان در راه‌آهن اصفهان است. بر اساس این مدل تأثیر رفتارهای تیم سازی موفق در پنج بعد شامل ابرازنظر، آزمایش کردن، تامل، گوش دادن آگاهانه و یکپارچه‌سازی بر نوآوری سازمانی درک شده توسط افراد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از نظر جهت‌گیری، کاربردی، از لحاظ هدف، آزمون فرضیه و از نظر استراتژی از نوع پیمایشی می‌باشد. روش جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان راه‌آهن اصفهان به تعداد 538 نفر تشکیل دادند که نمونه‌ای به حجم 224 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند در این پژوهش جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که از بین مؤلفه‌های تیم سازی موفق فقط بین یکپارچه‌سازی و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, رفتارهای تیم سازی, نوآوری سازمانی, کارتیمی, تیم های نوآور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041051,
author = {مهارتی, یعقوب and خوراکیان, علیرضا and فخری فخرآبادی, مسلم},
title = {بررسی و تحلیل تأثیر رفتارهای تیم سازی موفق بر نوآوری سازمانی درک شده کارکنان (مورد مطالعه : اداره کل راه‌آهن اصفهان)},
journal = {مدیریت نوآوری},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {December},
issn = {****-0174},
pages = {73--98},
numpages = {25},
keywords = {رفتارهای تیم سازی، نوآوری سازمانی، کارتیمی، تیم های نوآور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل تأثیر رفتارهای تیم سازی موفق بر نوآوری سازمانی درک شده کارکنان (مورد مطالعه : اداره کل راه‌آهن اصفهان)
%A مهارتی, یعقوب
%A خوراکیان, علیرضا
%A فخری فخرآبادی, مسلم
%J مدیریت نوآوری
%@ ****-0174
%D 2013

[Download]