علوم باغبانی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (318-325)

عنوان : ( تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه کپ) )

نویسندگان: یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوسیدگی های انباری همواره به عنوان یکی از مهمترین موانع بر سر راه انبارمانی و صادرات میوه انار مطرح می باشند. این پوسیدگی ها عمدتا به علت نفوذ وگسترش قارچ های ساپروفیتی یا پارازیتی به داخل میوه انار در قبل، زمان برداشت و یا پس از برداشت آن شکل می گیرند. بنابراین در تحقیق حاضر تاثیر اسانس گیاهان دارویی زیره سیاه (Carum carvi) و نعناع فلفلی (Mentha piperetta) با غلظت 1000 پی پی ام و همچنین استفاده و یا عدم استفاده از پوشش پلی اتیلنی (LDPE ) با ضخامت 20 میکرون بر کیفیت انبارمانی، درصد پوسیدگی، شاخص سرمازدگی و ویژگی های بیوشیمیایی میوه انار مورد بررسی قرار گرفت. میوه های انار به مدت 5 ماه تحت شرایط دمایی 1±5 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص سرمازدگی و درصد کاهش وزن به ترتیب با میانگین 45/3 و 03/17% مربوط به تیمار بدون پوشش بود. بالاترین درصد پوسیدگی و فساد میوه نیز با میانگین 41/29% در شرایط استفاده از پوشش پلی اتیلنی به تنهایی به دست آمد. این در حالی است که استفاده از هر دو نوع اسانس گیاهی توانست به خوبی افزایش آلودگی ناشی از استفاده از پوشش را به صورت معنی داری کاهش داده و بیشترین مقادیر ترکیبات فنولیک و ظرفیت آنتی اکسیدانی آب میوه را به خود اختصاص دهد.

کلمات کلیدی

, ترکیبات فنولیک, پوسیدگی میوه, سرمازدگی, کاهش وزن, ظرفیت آنتی اکسیدانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041059,
author = {سلاح ورزی, یحیی and تهرانی فر, علی},
title = {تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه کپ)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۳۰},
pages = {318--325},
numpages = {7},
keywords = {ترکیبات فنولیک، پوسیدگی میوه، سرمازدگی، کاهش وزن، ظرفیت آنتی اکسیدانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه کپ)
%A سلاح ورزی, یحیی
%A تهرانی فر, علی
%J علوم باغبانی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۳۰
%D 2013

[Download]