پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (257-267)

عنوان : ( تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه های گوشتی )

نویسندگان: سیدعلی میرقلنج , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمدرضا راجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آزمایش اول، برای بررسی میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت 22 درصد از هریک / 15 و 5 ،7/ سویای پرچرب اکسترود شده در سه دمای 145 و 155 (دمای معمول کارخانجات) و 165 درجه سانتیگراد، سطوح صفر، 5 و قابلیت AMEn از دانه های سویای اکسترود شده در سه دمای مختلف، از روز 15 الی 21 جایگزین بخشی از جیره بر پایه ذرت-سویا گردید . مقادیر دانه های AMEn هضم مواد مغذی در مقابل سطح استفاده از نمونه در جیره پایه آنالیز رگرسیون شده و تا 100 درصد جایگزینی، برآوردگردید. میانگین 3908 و 4037 کیلوکالری بر کیلوگرم به دست آمد که تفاوت معنی داری با ، 155 و 165 به ترتیب 3893 ، سویای اکسترود شده در سه دمای 145 یکدیگر نداشتند. قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و چربی خام دانه سویایی که در دمای 165 درجه سانتیگراد اکسترود شده بود، بطور معنی داری نسبت به دانه سویای اکسترود شده در دمای 145 درجه سانتیگراد، بالاتر بود. در آزمایش دوم، اثرات استفاده از 15 درصد دانه سویای اکسترود شده در سه دمای 155 و 165 درجه سانتیگراد بر عملکرد، ویسکوزیته محتویات گوارشی روده کوچک و ریخت شناسی مخاط ژوژنوم جوجه ه ا مورد بررسی قرار ،145 گرفت. افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها در طول کل دوره (یک الی 42 روز) و ویسکوزیته محتویات گوارشی روده در 21 روزگی، تحت تاثیر دمای اکستروژن دانه سویا قرار نگرفت. اگرچه با افزایش دمای اکستروژن، طول پرزهای مخاط ژوژنوم جوجه ها افزایش یافت که این افزایش طول پرزها باعث شد که با بکاربردن دمای 165 درجه سانتیگراد، نسبت به دو دمای 145 و 155 درجه سانتیگراد، افزایش معنی داری در سطح جذبی پرزهای جوجه ها دیده شود.

کلمات کلیدی

, دانه سویای پرچرب, دمای اکستروژن, قابلیت هضم مواد مغذی, عملکرد, ریخت شناسی ژوژنوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041061,
author = {میرقلنج, سیدعلی and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and راجی, احمدرضا},
title = {تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {257--267},
numpages = {10},
keywords = {دانه سویای پرچرب، دمای اکستروژن، قابلیت هضم مواد مغذی، عملکرد، ریخت شناسی ژوژنوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه های گوشتی
%A میرقلنج, سیدعلی
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A راجی, احمدرضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2014

[Download]