پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (313-324)

عنوان : ( اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمد طاهر میرکزهی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , احمدرضا راجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات 1 بر عملکرد، ابقای مواد معدنی، معدنی شدن استخوان و خصوصیات مکانیکی استخوان جوجه های گوشتی انجام (Withania somnifera) بوزیدان 2) شامل جیره کنترل مثبت با سطح کافی کلسیم و کنترل منفی (کاهش 30 درصدی سطح کلسیم )، 3 سطح ×3× شد. تیمارها در قالب فاکتوریل ( 2 0 میکروگرم در کیلوگرم / 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (صفر و 5 - عصاره بوزیدان (صفر، 75 و 150 میلی گرم در کیلوگرم جیره) و 2 سطح 1 جیره) بود. تعداد 600 قطعه جوجه گوشتی یکروزه راس 308 بصورت تصادفی در 60 عدد پن و 10 پرنده در هر کدام توزیع گردید . هر تیمار دارای 5 تکرار ( 50 پرنده در هر تیمار) بود. جیره های آزمایشی بطور نامحدود در اختیار جوجه ها از 1 تا 42 روزگی قرار گرفت. در 21 و 42 روزگی یک پرند ه از هر تکرار کشتار و استخوان درشت نی چپ جدا گردید. تیمارهای غذایی مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی را تحت تاثیر قرار ندادند . بیشترین 2475 گرم) در پرندگانی که از سطح کافی کلسیم مکمل شده با 75 میلی گرم در کیلوگرم بوزیدان تغذیه شده بودند ثبت / افزایش وزن در 42 روزگی ( 75 گردید. در سطوح کمتر کلسیم جیره ابقای کلسیم و فسفر بطور معنی داری بیشتر بود. مکمل سازی 150 میلی گرم در کیلوگرم بوزیدان بطور معنی داری 66 ) افز ایش داد. صرف نظر از / 83 درصد) دریافت کرده بودند را در مقایسه با کنترل مثبت ( 35 / ابقای کلسیم در پرندگانی را که جیره کنترل منفی ( 09 1 بطور معنی داری ابقای , 25 (OH)2 D 0 میکروگرم در کیلوگرم 3 / سطح کلسیم جیره، استفاده از 75 میلی گرم در کیلوگرم بوزیدان به همراه 5 کلسیم را بهبود داد. در 21 روزگی، میزان کلسیم درشت نی در پرندگانی که بوزیدان مصرف کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بود . در حالیکه 0 میکروگرم , 1 / هیچگونه اثری در روز 42 دیده نشد. میزان کلسیم درشت نی پرندگانی که جیره کنترل منفی مکمل شده با 75 میلی گرم بوزیدان و 5 1 در , 25 (OH) 2 D 25 دریافت کرده بودند مشابه با آنهایی بودند که فقط 150 میلی گرم بوزیدان مصرف کرده بودند. مکمل سازی 3 (OH)2 D3 جیره بطور معنی داری کلسیم درشت نی را در 42 روزگی افزایش داد. استفاده از عصاره بوزیدان نیز بطور معنی داری نیروی شکاف و سختی استخوان را افزایش داد. این آزمایش نشان داد که استفاده از عصاره بوزیدان اثرات مثبتی بر ابقای کلسیم، کلسیمی شدن استخوان و خصوصیات مکانیکی آن داشته 1 بر ابقای کلسیم و کلسیمی شدن استخوان , 25 (OH)2 D و بر عملکرد پرنده تاثیر منفی ندارد. از طرفی اثرات همکوشی میان عصاره بوزیدان و 3 مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, 1 , بوزیدان, ابقای کلسیم, معدنی شدن و استحکام استخوان, جوجه گوشتی , 25 (OH)2 D واژه های کلیدی:
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041062,
author = {میرکزهی, محمد طاهر and کرمانشاهی, حسن and گلیان, ابوالقاسم and راجی, احمدرضا},
title = {اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-3106},
pages = {313--324},
numpages = {11},
keywords = {1 ، بوزیدان، ابقای کلسیم، معدنی شدن و استحکام استخوان، جوجه گوشتی ; 25 (OH)2 D واژه های کلیدی:},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی
%A میرکزهی, محمد طاهر
%A کرمانشاهی, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A راجی, احمدرضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2014

[Download]