مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (44), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (11-21)

عنوان : ( کنترل بهینه سیستم های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی )

نویسندگان: محمدرضا رمضانی آل , علی وحیدیان کامیاد , ناصر پریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم های سوئیچ شونده خطی کلاس مهمی از سیستم های سوئیچ شونده هستند که بسیاری از سیستم های غیرخطی را می توان توسط آن ها مدل کرد. در این مقاله کنترل بهینه این سیستم ها به همراه اثبات پایداری و مقاوم بودن در برابر عدم قطعیت وارده بر سیستم بررسی شده است. متغیرهای طراحی، ورودی های کنترل پیوسته و سیگنال سوئیچ گسستهای هستند که باید به گونه ای طراحی گردند که یک تابع هزینه معین حداقل گردد. در روش ارائه شده ابتدا به هر یک از زیرسیستم ها یک تابع لیاپانوف مربعی مجهول اختصاص داده می شود. این توابع لیاپانوف بایستی در یک دستگاه نامعادلات صدق کنند تا شرایط رسیدن به کران پایین تابع هزینه حاصل گردد. برای آنکه پایداری نمایی کل سیستم سوئیچ شونده تضمین گردد این توابع علاوه بر شرایط مذکور باید در شرایط قضیه پایداری نمایی ارائه شده نیز صدق نمایند. در ادامه و برای به دست آوردن توابع لیاپانوف هر زیرسیستم، قانون کنترل، قانون سوئیچ بین زیرسیستم ها و کران پایین تابع هزینه، دو دسته شرایط بیان شده به یک دسته نامعادلات ماتریسی خطی تبدیل می گردند که بایستی حل شوند. علاوه بر این، بهینگی کران پایین تابع هزینه نیز طبق قضیهای بیان و اثبات می گردد. در انتها، مقاوم بودن رهیافت ارائه شده نسبت به عدم قطعیت های متغیر با زمان با نرم محدود وارده بر دینامیک های هر زیر سیستم نیز نشان داده خواهد شد. کارآیی روش پیشنهادی به کمک ارائه چند مثال بیان می گردد.

کلمات کلیدی

, سیستم های سوئیچ شونده خطی, کنترل بهینه, نامساوی های خطی ماتریسی, توابع لیاپانوف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041063,
author = {رمضانی آل, محمدرضا and وحیدیان کامیاد, علی and پریز, ناصر},
title = {کنترل بهینه سیستم های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی},
journal = {مهندسی برق دانشگاه تبریز},
year = {2014},
volume = {44},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7799},
pages = {11--21},
numpages = {10},
keywords = {سیستم های سوئیچ شونده خطی، کنترل بهینه، نامساوی های خطی ماتریسی، توابع لیاپانوف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل بهینه سیستم های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی
%A رمضانی آل, محمدرضا
%A وحیدیان کامیاد, علی
%A پریز, ناصر
%J مهندسی برق دانشگاه تبریز
%@ 2008-7799
%D 2014

[Download]