تاریخ اسلام و ایران, دوره (23), شماره (108), سال (2013-9) , صفحات (89-110)

عنوان : ( نقش و جایگاه ساتراپی ها در شاهنشاهی هخامنشی )

نویسندگان: محمد کریم یوسف جمالی , محمدتقی ایمان پور , علی اکبر شهابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دنبال روی کار آمدن داریوش بزرگ و توسعه بیشتر امپراتوری که نیازمند تجدید نظر در ساختار اداریش بود، داریوش تصمیم گرفت علاوه بر اصلاحاتی که در نظام مالیاتیو اقتصادی کشور انجام می دهد، سیستم ساتراپی کشور را که در عهد کورش بزرگ و کمبوجیه دوم شکل گرفته بود، دوباره سازماندهی کند. بنابراین در پایان پادشاهی او تعداد ساتراپها از 23 ساتراپی به 31 ساتراپی افزایش یافت. وضعیت دستگاه اداری هخامنشیان واصلاحات داریوش از دیر باز مورد مطالعۀ پژوهش گران تاریخ ایران باستان بوده، امّا در خصوص نقش و جایگاه ساتراپ ها در شاهنشاهی هخامنشی، کمتر سخن گفته شده است. در این مقاله تلاش شده است به چگونگی شکل گیری نهاد ساتراپی، نقش و جایگاه ساتراپ ها در دوره هخامنشی، ویژگی ها و انواع ساتراپی ها در سازمان اداری شاهنشاهی هخامنشیبا رویکرد مطالعه ی تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر منابع به جای مانده از این دوره و استفاده از شیوه پژوهش های تاریخی، پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, ساتراپ, ساتراپی, سازمان اداری, شاهنشاهی هخامنشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041064,
author = {محمد کریم یوسف جمالی and ایمان پور, محمدتقی and علی اکبر شهابادی},
title = {نقش و جایگاه ساتراپی ها در شاهنشاهی هخامنشی},
journal = {تاریخ اسلام و ایران},
year = {2013},
volume = {23},
number = {108},
month = {September},
issn = {2008-885x},
pages = {89--110},
numpages = {21},
keywords = {ساتراپ، ساتراپی، سازمان اداری، شاهنشاهی هخامنشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش و جایگاه ساتراپی ها در شاهنشاهی هخامنشی
%A محمد کریم یوسف جمالی
%A ایمان پور, محمدتقی
%A علی اکبر شهابادی
%J تاریخ اسلام و ایران
%@ 2008-885x
%D 2013

[Download]