سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( ارزیابی کیفیت منابع آب در محدوده دشت لنجان اصفهان )

نویسندگان: زهرا قضاوی , محمدحسین محمودی قرائی , علی اکبر قاضی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دس ایی هطالع اسصیات یُذس ژّئ ؽْیویای دؽت ل جٌاى افف اِى ا جًام ؽدذ اعدتب تد ه د سْ ا دًذاص یًدش هاتی ىْ اُ آ یً ىْ اُ افل تعدذاد فُدت وً دًْ آب اص چدا دُا آب ه طٌمد یًدض آب دُا دادد هعدذى ایشا وً دس ه شِها 29 تشداؽدت ؽدذب وً دْاس دُا تعیدیی هیفیدت آب تدا اعد فاد اص دًشم ایضاس دُا Aq qa Water Chemistry تشعین ؽذب تا ت جْ تد وًد دْاس یدایتش تید آب اص دً یْ هلغدین هلدش عدذین هلدش هد تاؽذب تش اعاط یاساه ش اُ ع جٌؼ هیفیت آب هؾا سّص اص جول عخ ه ) TH (، غًثت جدزب عدذین ( SAR (، عذین هشت اٌت تال ها ذً ) RSC ( دسفذ عذین ) Na% ( یًض طثک وًد دْاس یّلوداهظ دُید هدذام اص وً اُ ج تِ آتیاس ت فْی وً ؽ ذًْب

کلمات کلیدی

, دؽت ل جٌاى, یُذس ژّئ ؽْیو , َ ه اٌتع آت , َ یایتش, یّلواهظ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041066,
author = {قضاوی, زهرا and محمودی قرائی, محمدحسین and علی اکبر قاضی فرد},
title = {ارزیابی کیفیت منابع آب در محدوده دشت لنجان اصفهان},
booktitle = {سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {دؽت ل جٌاى، یُذس ژّئ ؽْیو ،َ ه اٌتع آت ،َ یایتش، یّلواهظ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت منابع آب در محدوده دشت لنجان اصفهان
%A قضاوی, زهرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A علی اکبر قاضی فرد
%J سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]