سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( بررسی آلایندگی عناصر سرب، روی و کادمیوم در آبرفت های دشت لنجان )

نویسندگان: زهرا قضاوی , محمدحسین محمودی قرائی , علی اکبر قاضی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ت ی ظُ سٕ اسصیاتی آن دٕگی خاک دؽت ن جُا ألغ دس اعتا اصف آ غَثت ت فهضات ع گُی عشب، س یٔ کادیی وٕ تؼذاد 51 خاک اص ای دؽت تشداؽت ؽذ ی سٕد تجضی ؽی یًائی لشاس گشفت. عپظ تا اعتفاد اص فاکت سٕ اْی ؽاخص صیی ا ثَاؽتگی ) Igeo (، فاکت سٕ آن دٕگی ) CF (، ؽاخص آن دٕگی فهضی ( MCI (، ؽاخص تج ؼًی آن دٕگی ) mCd ( ییضا آن دٕگی خاک اْ ع جُیذ ؽذ. تش اعاط ؽاخص اْی ا ذَاص گیشی ؽذ یی ت إ اظ آس دًَٕ ک خاک ی غُم غَثت ت شْ ع ػ صُش آن دٕ یی تاؽذ شْ چ ذُ ییضا آن دٕگی آ خیهی صیاد یَغت. ت آُ CF اعت ک ؾَا یی د ذْ خاک ی غُم غَثت ت فهض کادیی وٕ داسای آن دٕگی لاتم ت جٕ یٓ اعت.

کلمات کلیدی

, دؽت ن جُا , ٌ ؽاخص صیی ا ثَاؽتگی, ؽاخص آن دٕگی فهضی, فاکت سٕ آن دٕگی, ؽاخص تج ؼًی آن دٕگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041067,
author = {قضاوی, زهرا and محمودی قرائی, محمدحسین and علی اکبر قاضی فرد},
title = {بررسی آلایندگی عناصر سرب، روی و کادمیوم در آبرفت های دشت لنجان},
booktitle = {سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {دؽت ن جُا ،ٌ ؽاخص صیی ا ثَاؽتگی، ؽاخص آن دٕگی فهضی، فاکت سٕ آن دٕگی، ؽاخص تج ؼًی آن دٕگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلایندگی عناصر سرب، روی و کادمیوم در آبرفت های دشت لنجان
%A قضاوی, زهرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A علی اکبر قاضی فرد
%J سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]