آینه معرفت, دوره (4), شماره (37), سال (2014-3) , صفحات (1-26)

عنوان : ( نظریة ملاصدرا و کانت دربارة هلیات بسیطه )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , مریم قلاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هلیه بسیطه قضیه‌ای است که محمول آن »وجود» است. از مسائل مهمی که در مورد این قضایا مطرح می شود این است که آیا اساساً می توان چنین قضایایی را پذیرفت؟.این نوشتار در صدد ارزیابی نظر ملاصدرا و کانت در مورد هلیات بسیطه است و در این راستا ابتدا به بررسی نظرات هر کدام از این فیلسوفان به طور مجزا خواهد پرداخت و سپس به تشابهات و تناظرات نظرات آنها و در پایان به ارزیابی نظر انها خواهد پرداخت و به این نتیجه می رسد که نظرات ملاصدرا در خصوص هلیات بسیطه(یعنی 1- ثبوت الشیء 2- عارض ماهیت 3- عکس الحمل 4- تجرید همراه تخلیط.) قابل تقلیل به دو راه حل (یکی مبتنی بر اصالت ماهیت و دیگری مبتنی بر اصالت وجود) می باشد و از سوی دیگر نظر کانت این است که هلیات بسیطه تحلیلی و ترکیبی نیستند بنابراین به انکار این قضایا پرداخت. این نوشتار بر آن است که با بیان دو راه حل ملاصدرا می توان از نتایج مشکل آفرین رویکرد کانت به مسئله هلیات بسیطه خارج شد.

کلمات کلیدی

, هلیه بسیطه, وجود محمولی, کان تامه, گزاره های وجودی, ثبوت الشیء, کانت, ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041068,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and قلاسی, مریم},
title = {نظریة ملاصدرا و کانت دربارة هلیات بسیطه},
journal = {آینه معرفت},
year = {2014},
volume = {4},
number = {37},
month = {March},
issn = {2251-8010},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {هلیه بسیطه،وجود محمولی،کان تامه، گزاره های وجودی، ثبوت الشیء، کانت، ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریة ملاصدرا و کانت دربارة هلیات بسیطه
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A قلاسی, مریم
%J آینه معرفت
%@ 2251-8010
%D 2014

[Download]