علوم زمین, ( ISI ), دوره (22), شماره (87), سال (2013-5) , صفحات (101-112)

عنوان : ( اثرفسیل کروزیانا و روزوفیکوس: مطالعه موردی از توالی های اردوویسین، بلوک کلمرد، ایران مرکزی )

نویسندگان: ئارام بایت گل , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لایه های آواری سازند شیرگشت در برش راهدار بلوک کلمرد ایران مرکزی مجموعه اثر فسیل متنوعی دارند. در افق های معینی از این توالی، طبقاتی وجود دارد که دو اثر جنس کروزیانا و روزوفیکوس از فراوا نترین اثر فسیل ها است. در مطالعه حاضر، اثرجنس های حاصل از بندپایان شامل کروزیانا و روزوفیکوس از توالی های اردوویسین سازند شیرگشت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. کروزیاناها در سازند شیرگشت افزون بر تغییرات گسترده در ریخت شناسی و اندازه، تغییرات زیادی را در نوع رفتاری تغذیه ای نشان می دهند. کروزیاناها به صورت حفارهای شیاری مستقیم تا به نسبت انحنادار با عرض چند سانتی متر هستند که در جهت طولی به دو لُب تقسیم می شوند هر کدام از این لُب ها اثر خراش های عرضی گیسو مانندی دارند که در اثر گونه های مختلف کروزیانا، آرایش و نیمرخ خراش ها با هم متفاوت است. ویژگی های اثرگونه های شناسایی شده نشان می دهد که به استثنای C. semiplicata ، اثر گونه های کروزیانا در این توالی متعلق به گروه کروزیانا روگوزا است. اثرگونه های این گروه شامل ،C. goldfussi ،C. furcifera ،C. rugosa C. rouaulti و C. yini است. این نتایج نشان می دهد که مجموعه اثرفسیل های حاصل از بندپایان در سازند شیرگشت برای مطالعات اثرچینه نگاری )ایکنواستراتیگرافی( کروزیانا مناسب هستند، ب هطوری که مجموعه اثرگونه های شناسایی شده می تواند نشان دهنده سن اردوویسین زیرین تا میانی برای نهشته های سازند شیرگشت باشند. همچنین، اثرهای حاصل از بندپایان در نهشته های مطالعه شده همراه با دیگر ساخت های زیستی نشان می دهد که این اثرها در ماسه سنگ های دانه ریز تا متوسط دانه با میا نلایه های شیل- گلسنگ وجود دارند. ترکیب بستر، و شواهد اثرشناختی )ایکنولوژیکی( نشان می دهد که اثرهای حاصل از فعالیت بندپایان در سازند شیرگشت متعلق به اثررخساره )ایکنوفاسیس( کروزیانا است.

کلمات کلیدی

, کروزیانا, روزوفیکوس, سازند شیرگشت, اردوویسین, اثر چینه نگاری )ایکنواستراتیگرافی(.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041073,
author = {بایت گل, ئارام and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {اثرفسیل کروزیانا و روزوفیکوس: مطالعه موردی از توالی های اردوویسین، بلوک کلمرد، ایران مرکزی},
journal = {علوم زمین},
year = {2013},
volume = {22},
number = {87},
month = {May},
issn = {1023-7429},
pages = {101--112},
numpages = {11},
keywords = {کروزیانا، روزوفیکوس، سازند شیرگشت، اردوویسین، اثر چینه نگاری )ایکنواستراتیگرافی(.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرفسیل کروزیانا و روزوفیکوس: مطالعه موردی از توالی های اردوویسین، بلوک کلمرد، ایران مرکزی
%A بایت گل, ئارام
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2013

[Download]