پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (325-334)

عنوان : ( اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین )

نویسندگان: صمد صادقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم غنی شده با گاز آمونیاک برعملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری شکمبه ای، فراسنجه های خونی فعالیت جویدن و ارزیابی اقتصادی استفاده از این دو علوفه در جیره تلیسه های هلشتاین انجام شد . 15 راس 18 ( 36 درصد سیلا ژ ذرت،( 2 ( 9 ماه در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار به مدت 2 ماه ب ا جیره های دارای ( 1 - تلیسه با سن حدود 10 36 درصد کاه عمل آوری شده تغذیه شدند. پرسهای کاه با 4 درصد گاز آمونیاک به مدت 30 ( درصد سیلاژ ذرت + 18 درصد کاه عمل آوری شده و ( 3 روز عمل آوری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت بین میانگین ماده خشک مصرفی و افزایش وزن روزانه و ارتفاع جدوگاه در بین تیمارها معنی دار نیست . شکمبه ای و نیتروژن آمونیاکی شکمبه pH . در تیمار 1 به طور معنی داری نسبت به دو تیمار دیگر بیشترشد NDF و ADF،CP ،DM قابلیت هضم ای در تیمار 3 نسبت به دو تیمار دیگر به طور معنی داری بیشتر شدند. زمان های مصرف خوراک، نشخوار و کل جویدن در تیمار 3 بطور معنی داری در تیمار 3 نسبت به دو تیمار دیگر و نیز آلبومین خون در تیمار 2 نسبت به دو تیمار دیگر بطور معنی داری بیشتر BUN . بیشتر از دو تیمار دیگر بود بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت. به طورکلی، برای هرکیلوگرم افزایش وزن، در تیمار 3 و ALT و AST،TG ، شدند. غلظت گلوکز، کلسترول تیمار 2 نسبت به تیمار 1 به ترتیب و 3935 ریال صرفه جویی صورت گرفت. نتایج نشان داد که کاه عمل آوری شده را می توان به طور کامل جایگزین سیلاژ ذرت در جیره تلیسه های هلشتاین کرد بدون اینکه اثر منفی بر عملکرد آنها داشته باشد.

کلمات کلیدی

, کاه گندم, آمونیاک, سیلوی ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041076,
author = {صادقی, صمد and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {325--334},
numpages = {9},
keywords = {کاه گندم، آمونیاک، سیلوی ذرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین
%A صادقی, صمد
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2014

[Download]