سومین همایش کشوری سموم طبیعی , 2014-02-18

عنوان : ( تاثیر ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی گیاه جغجغه در مقایسه با عصاره خالص این گیاه بر مسمومیت با زهر مار جعفری ایران در موش سوری )

نویسندگان: مهسا دلشادنوقابی , حمیده قدرتی آزادی , بهروز فتحی هفشجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف در این تحقیق با استفاده از عصاره تام گیاه جغجغه Prosopis farcta)) و ترکیبات فلاونوئیدی آن ، تغییرات زمان مرگ و پارامترهای بیوشیمیایی رادر موش های سوری در یافت کننده زهرمار جعفری( Echis carinatus ) بررسی نموده تا مشخص گردد آیا استفاده ازاین گیاه(عصاره تام و یا ترکیبات فلاونوئیدی آن ) ، قادر است زمان مرگ آنهارا به تعویق بیندازد ویاخیر. مواد و روش کار 30 سر موش سوری به 3 گروه 10تایی تقسیم شدند.در همه گروه‌ها دز زهرمار جعفری mg/kg10 و برای عصاره گیاه جغجغه mg/kg 80 و ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی آن به میزان mg/kg40 بود که بر اساس وزن هر موش جداگانه محاسبه و به شکل داخل صفاقی به موش‌‌ها تزریق گردید. فاصله بین تزریق زهر و عصاره‌‌ها بر اساس آزمایشات مقدماتی تعیین شد. نتایج آزمایش در جداول براساس زمان تزریقات به هر گروه و زمان مرگ هر موش ثبت شد. در پایان، جهت مقایسه هر ٢گروه، داده ها با نرم افزار آماری SPSS و آزمون T-student آنالیز شده و مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نشان داده شد که در پی تزریق زهر مار جعفری، عصاره تام گیاه جغجغه قادر است زمان مرگ را در موش‌ها به صورت معنی داری نسبت به گروه کنترل به تاخیر بیندازد. بحث و نتیجه گیری با توجه به مشاهدات و آنالیز داده ها این گونه به نظر می رسد که تاثیر ضد زهری عصاره دانه نسبت به غلاف گیاه بیشتر بوده است که با توجه به آنالیز ترکیبات موجود در این بخش از گیاه می توان اینگونه نتیجه گرفت که شاید تاثیر ضد زهری آن بیشتر به دلیل وجود ترکیبات فلاونوئیدی متعدد در عصاره این گیاه می باشد.

کلمات کلیدی

, گیاه جغجغه, زهر مار جعفری, موش سوری, ضد زهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041085,
author = {دلشادنوقابی, مهسا and قدرتی آزادی, حمیده and فتحی هفشجانی, بهروز},
title = {تاثیر ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی گیاه جغجغه در مقایسه با عصاره خالص این گیاه بر مسمومیت با زهر مار جعفری ایران در موش سوری},
booktitle = {سومین همایش کشوری سموم طبیعی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گیاه جغجغه، زهر مار جعفری، موش سوری، ضد زهر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی گیاه جغجغه در مقایسه با عصاره خالص این گیاه بر مسمومیت با زهر مار جعفری ایران در موش سوری
%A دلشادنوقابی, مهسا
%A قدرتی آزادی, حمیده
%A فتحی هفشجانی, بهروز
%J سومین همایش کشوری سموم طبیعی
%D 2014

[Download]