محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (39), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (73-82)

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی )

نویسندگان: افسانه امینیان , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , محمّدحسین عدالت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اساسی ترین و مسئله سازترین موضوعات جهان، بحران انرژی و مسائل زیست محیطی است. در حال حاضر، با مصرف بی رویه انرژی های تجدیدناپذیر مانند زغال سنگ، گاز و نفت علاوه بر کاهش شدید این منابع انرژی، تهدیدات جدی زیست محیطی از جمله تغییر آب و هوا، تقلیل ازن و افزایش آلودگی هوا پدیدار شده است. از این رو، بشر نیازمند استفاده از منابع جدید انرژی سازگار با محیط زیست می باشد. در این میان، انرژی زیست توده می تواند جایگزین مناسبی برای حداقل بخشی از مصرف سوخت های فسیلی و تعدیل آسیب های زیست محیطی باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی پتانسیل زیست توده و انرژی قابل استحصال آن در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی، دام و طیور ایران می باشد. بدین منظور در بخش زراعی با استفاده از فاکتور ضریب پسماند، میانگین تولید سالیانه پسماند برای شش محصول اصلی استان ارزیابی گردید و با استفاده از ضریب ارزش انرژی این پسماندها، میانگین پتانسیل انرژی آنها تخمین زده شد. در بخش دام و طیور نیز میزان پسماند، از طریق تعداد دام و ضریب تبدیل کود با توجه به میانگین وزن زنده آنها ارزیابی گردید و از طریق عملکرد بیوگاز آنها و ارزش حرارتی آن، میزان انرژی استحصالی برآورد گردید. نتایج ارزیابی نشان داد استان خراسان رضوی با میانگین تولید سالیانه حدود 7/3 مگاتن زیست توده بخش زراعی امکان تولید PJ 3/42 انرژی را دارد. همچنین با استحصال پسماند بخش دام و طیور به ویژه گاوهای شیری نیز، می توان تقریباً معادلPJ 5 انرژی تأمین نمود. بنابراین استان خراسان رضوی در زمینه تولید زیست توده بخش های کشاورزی، دام و طیور دارای پتانسیل قابل توجهی می باشد. بطوریکه با مدیریت و برنامه ریزی صحیح می توان اقدام به تولید زیست انرژی سازگار با محیط زیست نمود.

کلمات کلیدی

, انرژی تجدیدپذیر, زیست توده, پسماند, محصولات زراعی, فضولات دامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041086,
author = {امینیان, افسانه and عباسپور فرد, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین and عدالت, محمّدحسین},
title = {ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی},
journal = {محیط شناسی- Journal of Environmental Studies},
year = {2013},
volume = {39},
number = {2},
month = {July},
issn = {1025-8620},
pages = {73--82},
numpages = {9},
keywords = {انرژی تجدیدپذیر، زیست توده، پسماند، محصولات زراعی، فضولات دامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی
%A امینیان, افسانه
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%A عدالت, محمّدحسین
%J محیط شناسی- Journal of Environmental Studies
%@ 1025-8620
%D 2013

[Download]