مدیریت توسعه و تحول, دوره (5), شماره (13), سال (2013-9) , صفحات (56-68)

عنوان : ( ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی )

نویسندگان: وجیهه هوشیار , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی

کلمات کلیدی

ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041096,
author = {هوشیار, وجیهه and رحیم نیا , فریبرز},
title = {ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی},
journal = {مدیریت توسعه و تحول},
year = {2013},
volume = {5},
number = {13},
month = {September},
issn = {2008-8558},
pages = {56--68},
numpages = {12},
keywords = {ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی
%A هوشیار, وجیهه
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مدیریت توسعه و تحول
%@ 2008-8558
%D 2013

[Download]