یافته های زیست شناسی, دوره (9), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (25-31)

عنوان : ( بررسی عصاره آبی تاج خروس بر میزان جوانه زنی غده سیب زمینی )

نویسندگان: کیانوش شیرمحمدی , قربانعلی اسدی , علیرضا رهی , پروین اسدی , محمد فتحی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از دلایل عمده کاهش محصول در گیاهان زراعی هجوم علف های هرز است. در بیشتر مطالعات انجام شده این کاهش محصول به اشکال مختلف رقابت بین علفهای هرز و گیاهان زراعی نسبت داده شد و بر هم کنش آللوپاتی بین آنها مورد توجه واقع نشده است.به منظور بررسی چگونگی تأثیر عصاره آبی تاج خروس بر جوانه زنی غده سیب زمینی (واریته آگریا)آزمایشی در سال 1391در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه و گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام شد. عصاره بقایای اندام های هوایی و زمینی تاج خروس ریشه قرمز با غلظت های صفر (شاهد)، 20، 60 و 80 میلی لیتربه کار برده شدند . صفات اندازه گیری شده عبارت بودند از طول ساقه چه، ارتفاع ساقه و وزن تر و وزن خشک ساقه. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار برای صفت اندازه ساقه چه در سطح 5% و برای ارتفاع ساقه، وزن تر و خشک ساقه در سطح 1% معنی دار شد. مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون دانکن نشان داد که بیشترین اندازه ساقه چه در مصرف 20 میلی لیتر عصاره تاج خروس و کمترین ارتفاع ساقه چه در مصرف 80 میلی لیتر عصاره تاج خروس مشاهده شد. بیشترین ارتفاع ساقه در شاهد و کمترین در مصرف 80 میلی لیتر عصاره تاج خروس به دست آمد. وزن تر ساقه در تیمار شاهد بالاترین بود و در مصرف 80 میلی لیتر عصاره تاج خروس کمترین بود . همچنین بیشترین و کمترین وزن خشک ساقه وزن خشک به ترتیب در تیمار شاهد و 80 میلی لیتر عصاره تاج خروس مشاهده شد. نتیجه اینکه با افزایش غلظت عصاره تاج خروس صفات مورد بررسی تحت تأثیر قرار گرفته و سرعت رشد و جوانه زنی سیب زمینی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, سیب زمینی, آللوپاتی, تاج خروس, جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041097,
author = {شیرمحمدی, کیانوش and اسدی, قربانعلی and علیرضا رهی and پروین اسدی and محمد فتحی پور},
title = {بررسی عصاره آبی تاج خروس بر میزان جوانه زنی غده سیب زمینی},
journal = {یافته های زیست شناسی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-8361},
pages = {25--31},
numpages = {6},
keywords = {سیب زمینی، آللوپاتی، تاج خروس، جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عصاره آبی تاج خروس بر میزان جوانه زنی غده سیب زمینی
%A شیرمحمدی, کیانوش
%A اسدی, قربانعلی
%A علیرضا رهی
%A پروین اسدی
%A محمد فتحی پور
%J یافته های زیست شناسی
%@ 1735-8361
%D 2014

[Download]