علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (15), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (91-105)

عنوان : ( بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001). )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , نسرین نیکزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در صنایع کوچک و متوسط می پردازد. در این تحقیق تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی شامل هویت سازمانی، تعهد گروهی، ثبات نظام اجتماعی و شکل دادن به رفتار بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی مانند آموزش، منابع، برچسب زنی، خط مشی و واکنش اضطراری مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران استاندارد شرکت های کوچک و متوسط واقع در شهرک صنعتی طوس مشهد م یباشد که از میان آن ها 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. اطلاعات موردنیاز تحقیق توسط پرسشنام های که ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی و 0) مورد تأیید / استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی را دربرمی گرفت جمع آوری گردید و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ ( 96 قرار گرفت. سپس اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه توسط مدل آماری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان م یدهد که بین استاندارد ایزو 14001 و تعهد گروهی، هویت سازمانی شکل دادن به رفتار و ثبات نظام اجتماعی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ, ایزو 14001 , مدیریت زیست محیطی, ابعاد فرهنگ سازمانی, مدل مفهومی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041098,
author = {رحیم نیا , فریبرز and نیکزاد, نسرین},
title = {بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001).},
journal = {علوم و تکنولوژی محیط زیست},
year = {2013},
volume = {15},
number = {3},
month = {December},
issn = {1563-4809},
pages = {91--105},
numpages = {14},
keywords = {فرهنگ، ایزو 14001 ، مدیریت زیست محیطی، ابعاد فرهنگ سازمانی، مدل مفهومی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001).
%A رحیم نیا , فریبرز
%A نیکزاد, نسرین
%J علوم و تکنولوژی محیط زیست
%@ 1563-4809
%D 2013

[Download]