تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (3), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (23-40)

عنوان : ( ممیزی برند و روابط میان شاخص های آن در صنعت هتلداری (مطالعه موردی در برند هتل همای شیراز) )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , مهدی نجفی سیاهرودی , سید مسلم علوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همچون هرمحصول یا خدمت تجاری،برندها نیزدارای چرخه عمری مشخصند. از آنجا که در طول عمر هر برند نوسانات عملکردی زیادی رخ می دهد، می بایست در دوره های زمانی مختلف، ممیزی دقیقی از میزان سلامت کاری برند انجام گردد. توجه بهاین مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد کهبعضا مشاهده می شود علاوه برعدم احساسنیاز بسیاری از کسبو کارهای داخلی به این امر، ابزار و شاخص های کارآمدی در حوزه ممیزی برندنیز وجود ندارد. از این رو در تحقیق حاضرهدف آن است تا علاوه بر تشریح مفهوم ممیزی برند و شاخص های ممیزیآن، ممیزی برند در صنعت هتل داری از منظر شاخص های یاد شدهانجام گردیده و اثرات این شاخص ها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.جامعه آماری کلیه مشتریان هتل همای شیراز بوده که از این تعداد 400نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته اند. در تحلیل روایی پرسشنامه از روش روایی محتواییو در تحلیل پایایی از دو روش آلفای کرونباخ (96%) و روش دو نیم کردن (89%) استفاده شده است. نتایج نشان داد که برند هتل هما از نظر شاخص های ممیزی برند موفق عمل نموده است، هر چند که بر اساس رویکرد سخت گیرانه ممیزی برند، نتایج متفاوتی بدست آمد. از سوی دیگر مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و اثرات متغیرهای مدل مفهومی بر یکدیگر مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, برند, ممیزی برند, شاخص های ممیزی برند, صنعت هتل داری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041099,
author = {رحیم نیا , فریبرز and مهدی نجفی سیاهرودی and سید مسلم علوی},
title = {ممیزی برند و روابط میان شاخص های آن در صنعت هتلداری (مطالعه موردی در برند هتل همای شیراز)},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2014},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-7744},
pages = {23--40},
numpages = {17},
keywords = {برند، ممیزی برند، شاخص های ممیزی برند، صنعت هتل داری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ممیزی برند و روابط میان شاخص های آن در صنعت هتلداری (مطالعه موردی در برند هتل همای شیراز)
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مهدی نجفی سیاهرودی
%A سید مسلم علوی
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2014

[Download]