هیدرولیک, دوره (7), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (71-84)

عنوان : ( کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی )

نویسندگان: سید عبدالناصر موسویان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برای اولین بار از دو روش حداقل مربعات گوس- نیوتن و لونبرگ مارکوارت برای حل معادلات دبی Q در شبکه های آبرسانی استفاده می شود و نتایج با روش های نیوتن-رافسون و گرادیان سراسری ارائه شده توسط تودینی که امروزه در نرم افزارهای تجاری رایج مانند Epanet و WaterGems استفاده می شود مقایسه میگردد. برای رسیدن به همگرایی مطلوب، روش های نیوتنی و حداقل مربعات وابستگی شدیدی به حدس اولیه مناسب دارند. در غیر اینصورت قادر به رقابت با روش گرادیان سراسری نیستند برای رفع این مشکل بوسیله خطی سازی تابع افت هد الگوریتمی برای انتخاب یک حدس اولیه مناسب پیشنهاد شده است. در این روش معادلات غیر خطی انرژی، خطی سازی می شود و دستگاه معادلات کل حل می گردد از جواب حاصله بعنوان تخمینی برای حدس اولیه در حل دستگاه معادلات خطی- غیر خطی استفاده می گردد. با استفاده از این الگوریتم سرعت و دقت همگرایی روش حداقل مربعات گوس – نیوتن از روش گرادیان سراسری بیشتر می شود.

کلمات کلیدی

, شبکه آبرسانی, تحلیل هیدرولیکی, روش های حداقل مربعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041100,
author = {موسویان, سید عبدالناصر and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی},
journal = {هیدرولیک},
year = {2013},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-4237},
pages = {71--84},
numpages = {13},
keywords = {شبکه آبرسانی، تحلیل هیدرولیکی، روش های حداقل مربعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی
%A موسویان, سید عبدالناصر
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2013

[Download]