دانشور پزشکی, دوره (21), شماره (109), سال (2014-3) , صفحات (1-7)

عنوان : ( تاثیر یک دوره تمرینات مداخله‏ای حس پیکری بر تعادل سالمندان سالم )

نویسندگان: منیره اسدی قلعه نی , حمید رضا طاهری تربتی , مهدی سهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و اهداف: سیستم حس پیکری نقش مهمی در کنترل تعادل دارد و کاهش مرتبط با افزایش سن در عملکرد سیستم حس پیکری در زمین خوردن سالمندان دخیل است . سطوح طرح دار ممکن است یک وسیله ارزان و در دسترس برای ارتقاءاطلاعات حس پیکری باشد . هدف این مطالعه بررسی اثر تمرینات حس پیکری بر تعادل سالمندان است . مواد و روش ها : در مجموع 16 سالمند در این مطالعه شرکت داشتند که به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و حس پیکری تقسیم شدند . درمراحل پیش آزمون و پس آزمون، آزمون تعادلlimit of stability دستگاه بایودکس در سطح دشواری 8 از انها به عمل آمد . تمرینات برای هر دو گروه 3 هفته و 5 جلسه در هفته بود .مدت جلسات تمرین یک ساعت بود که از تمرینات شرح داده شده توسط سوزوکی استفاده شد . با این تفاوت بین گروه ها که گروه حس پیکری تمرینات را روی سطح طرح دار و گروه کنترل روی سطح صاف اجرا کردند . نتایج: نتایج آنالیز واریانس اندازه گیری های تکراری نشان داد که، تمرینات راه رفتن روی سطوح طرح دار بر میزان تعادل تاثیر گذار می باشد. (F= 22.567 , p= 0.0001). و نیز بین دو گروه کنترل و حس پیکری تفاوت معنی دار وجود داشت. (F= 3.329 p= 0.048). نتیجه گیری :مطابق با نتایج پژوهش ،تمرین راه رفتن روی سطوح طرح دار ممکن است با تحریک گیرنده های فشار در پا و افزایش ورودی های حسی از سطح پلانتار به بهبود تعادل در سالمندان کمک کند .

کلمات کلیدی

, مداخله ای حس پیکری, تعادل, سالمند, سطح طرح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041108,
author = {اسدی قلعه نی, منیره and طاهری تربتی, حمید رضا and سهرابی, مهدی},
title = {تاثیر یک دوره تمرینات مداخله‏ای حس پیکری بر تعادل سالمندان سالم},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2014},
volume = {21},
number = {109},
month = {March},
issn = {1028-3188},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {مداخله ای حس پیکری، تعادل، سالمند،سطح طرح دار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر یک دوره تمرینات مداخله‏ای حس پیکری بر تعادل سالمندان سالم
%A اسدی قلعه نی, منیره
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A سهرابی, مهدی
%J دانشور پزشکی
%@ 1028-3188
%D 2014

[Download]