روان شناسی و دین, دوره (7), شماره (25), سال (2014-4) , صفحات (31-46)

عنوان : ( بررسی نظریه های همسرگزینی و نقد آنها با تکیه بر منابع اسلامی و روان شناسی )

نویسندگان: هادی حسین خانی , مسعود جان بزرگی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نظریه های همسرگزینی و نقد انها با تکیه بر منابع اسلامی و روان شناسی

کلمات کلیدی

, ازدواج, انتخاب همسر, نظریه های همسر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041115,
author = {هادی حسین خانی and مسعود جان بزرگی and مهرام, بهروز},
title = {بررسی نظریه های همسرگزینی و نقد آنها با تکیه بر منابع اسلامی و روان شناسی},
journal = {روان شناسی و دین},
year = {2014},
volume = {7},
number = {25},
month = {April},
issn = {2008-1782},
pages = {31--46},
numpages = {15},
keywords = {ازدواج، انتخاب همسر، نظریه های همسر گزینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نظریه های همسرگزینی و نقد آنها با تکیه بر منابع اسلامی و روان شناسی
%A هادی حسین خانی
%A مسعود جان بزرگی
%A مهرام, بهروز
%J روان شناسی و دین
%@ 2008-1782
%D 2014

[Download]