پژوهش های روانشناختی, دوره (16), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (42-59)

عنوان : ( تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه سوم راهنمایی از لحاظ توجه به ابعاد هوش هیجانی )

نویسندگان: محمد اکبری بورنگ , بهروز مهرام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه کتاب های درسی پایه سوم راهنمایی به مولفه های هوش هیجانی انجام شد. روش این مطالعه، تحلیل محتوا با رویکرد کمی بود. در این پژوهش تمامی کتاب های درسی پایه سوم راهنمایی که در سال تحصیلی 89-88، تدریس می شدند، در فرایند تحلیل محتوا وارد شدند و کدگذاری از طریق قیاسی و بر اساس پنج مقوله هوش هیجانی انجام شد. در این بررسی، واحدِ زمینه درس؛ و واحدِ ثبت، مضمون، تصویر، و تمرین بود. برای اطمینان از اعتبار کدگذاری از داور دوم نیز استفاده شد. میزان توافق میان داورها 81/0 بود. نتایج نشان دادند که در کتاب های درسی پایه سوم راهنمایی توجه کمی به مولفه های هوش هیجانی شده و در برخی از کتاب های درسی، از توجه به پرورش ابعاد هوش هیجانی غفلت شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، لازم است دست اندرکاران نظام آموزشی و برنامه ریزان درسی به پرورش ابعاد هوش هیجانی از طریق متون درسی توجه بیشتری کنند.

کلمات کلیدی

, هوش هیجانی, کتاب های درسی, تحلیل محتوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041117,
author = {اکبری بورنگ, محمد and مهرام, بهروز},
title = {تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه سوم راهنمایی از لحاظ توجه به ابعاد هوش هیجانی},
journal = {پژوهش های روانشناختی},
year = {2014},
volume = {16},
number = {2},
month = {March},
issn = {1019-9616},
pages = {42--59},
numpages = {17},
keywords = {هوش هیجانی، کتاب های درسی، تحلیل محتوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه سوم راهنمایی از لحاظ توجه به ابعاد هوش هیجانی
%A اکبری بورنگ, محمد
%A مهرام, بهروز
%J پژوهش های روانشناختی
%@ 1019-9616
%D 2014

[Download]