سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( پالئواکولوژی و بیوستراتیگرافی سازند آبتلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش جلیل آباد (قره سو) (جنوب غرب شهرستان کلات) )

نویسندگان: فریبا فروغی , انوشیروان لطفعلی کنی , سیلویا گاردین , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آبتلخ در شمال و شمال شرق ایران در حوضه کپه داغ واقع شده است. لیتولوژی این سازند شامل شیل و مارن و مارن های سیلتی خاکستری تا سبز می باشد. بر طبق مطالعات حاضر ضخامت این سازند در برش جلیل آباد 1335 متر بوده و حاوی جامع ه فسیلی تتیس می باشد. در این مطالعات 112 گونه نانوفسیلی از 5 بیوزون نانوفسیلی در آن تشخیص داده شده و سن کامپانی ن پیشین تا آخرین بخش کامپانین پسینبرای آن پیشنهاد شده است. بر اساس مطالعات پالئواکولوژی،گونه های آب گرم ن ظ ی ر Gartnerago ،Ahmuellerellaoctoradiata ب ر گونه هایآب سرد نظیر Ragodiscus spp.،Eiffelithusturriseiffelii،Miculaspp. غلبهداشته و نشانگر قرار گیری در محیط های گرم و نیمه گرمس یری می باشد و Kamptneriusmagnificus و segmentatum نشاندهنده دو مرحله خنک شدگی همزمان با خنک شدگی جهانی یکی در شروع کامپانین پسین و دیگری در انتهای کامپانی ن - اوایل مایستریشتین، همزمان با خنک شدگی و کاهش سطح ایزوستازی جهانی می باشد. ازلحاظ شرایط تغذیهای بر اساس فراوانی و Prediscosphaeraspp. ،Miculassp.،Watznaueriabarnesae،Staurolithites spp. گونه های شاخصمحیط هایالیگوتروفیکنظیر و Zeugrhabdotus spp.،Biscutumconstans بر گونه ها ی شاخص محیط ها ی یوتروفیکنظی ر Eiffellithus spp. غلبه داشته و نشانگر محیط های الیگوتروفیک- مزوتروفیک در این برش از سازند آبتلخ است. افزای ش Discorhabdusignotus گونه های مقاوم در برابر شرایط نامساعد محیطی و انحلال نظی ر در قسمت های بالایی سازند،نشانگ ر کم عم ق Cribrosphaerellaehrenbergii وMiculadecussate،Watznaueriabarnesae شدگی همزمانی با تغییرات جهانی ایزوستازی و پایین افتادگی س طح آب های اقیانوسی در برهه زمانی انتهای کامپ ا ن ی ن -مایستریشتین پیشین است

کلمات کلیدی

, آبتلخ, الیگوتروفیک – مزوتروفیک, کپه داغ, نانوفسیل های آهکی, کامپانین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041118,
author = {فریبا فروغی and انوشیروان لطفعلی کنی and سیلویا گاردین and وحیدی نیا, محمد},
title = {پالئواکولوژی و بیوستراتیگرافی سازند آبتلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش جلیل آباد (قره سو) (جنوب غرب شهرستان کلات)},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آبتلخ، الیگوتروفیک – مزوتروفیک، کپه داغ، نانوفسیل های آهکی، کامپانین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالئواکولوژی و بیوستراتیگرافی سازند آبتلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش جلیل آباد (قره سو) (جنوب غرب شهرستان کلات)
%A فریبا فروغی
%A انوشیروان لطفعلی کنی
%A سیلویا گاردین
%A وحیدی نیا, محمد
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]