تربیت اسلامی, دوره (7), شماره (15), سال (2013-3) , صفحات (113-134)

عنوان : ( کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , رضا صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشته، افزایش اثربخشی آموزه های دینی را در چارچوب پاسخگویی به مفاهیم زیبایی شناسی، نمادهای هنری، تربیت هنری و ارتباط آنهابا تربیت دینی بررسی نموده است. این مطالعه با روش علمی -مروری و با استفاده از مبانی دینی، ادبیات، هنر و زیبایی شناسی به شکل پژوهش تلفیقی به تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش و نهایتاً استنتاج یافته های تحقیق پرداخته است. این تحقیق نشان داد که 1.اوج مفهوم زیباشناسی به زیبایی مطلق یعنی خداوند بر می گردد و گرایش به زیبایی ریشه فطری داشته و بر این اساس هنر و خلق آثار هنری جلوه بارز زیبایی است. 2.یکی از مؤلفه های مرتبط با تربیت هنری و زیبایی شناسی مفهوم نمادهاست. نمادها به شکل بیان نمادین و در قالب رنگ، شکل، صدا و به اشکال عینی-تمثیلی و ذهنی در آیات قرآن در معنایی غیر ظاهری مثل ایمان، صبر و گذشت بکر رفته اند. 3. استفاده از هنرهای بصری مثل رنگ گل و زیبایی های طبیعت در تلفیق با هنرهای دیگر می تواند در تربیت دینی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, تربیت دینی, زیبایی شناسی, نماد, هنر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041125,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and صابری, رضا},
title = {کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینی},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2013},
volume = {7},
number = {15},
month = {March},
issn = {1735-4536},
pages = {113--134},
numpages = {21},
keywords = {تربیت دینی، زیبایی شناسی، نماد، هنر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A صابری, رضا
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2013

[Download]