مدیریت فردا, دوره (12), شماره (37), سال (2014-3) , صفحات (5-22)

عنوان : ( بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , زهرا نیکخواه فرخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان است. جهت انجام این مطالعه، مجموعه-ای از روشهای تحقیق بکارگرفته شده است. ابتدا جهت شناسایی عوامل نهاده ای و ستانده ای تاثیرگذار بر عملکرد، از روش مصاحبه استفاده شد. سپس داده های مورد نیاز جهت سنجش عملکرد با روش اسناد و مدارک جمع آوری گردیده و نهایتا به منظور مطالعه جو اخلاقی سازمان و تمایل به ترک خدمت روش پیمایشی بکار گرفته شده است. همچنین تاثیر هریک از ابعاد جو اخلاقی سازمان(مسئولیت اخلاقی/اعتماد کارکنان، رفتار اخلاقی همکاران، هنجارهای اخلاقی و اقدامات اخلاقی فروش) بر تمایل به ترک خدمت و عملکرد سازمانی نیز بررسی شده است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهای Deap2.1 ، SPSS.18(PASW) و Lisrel 8.1 و روش همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) استفاده گردیده است. نتایج گویای تاثیر پذیری عملکرد نمایندگی های فروش و تمایل به ترک خدمت فروشندگان از جو اخلاقی سازمان و ابعاد آن می باشد. از میان ابعاد جو اخلاقی سازمان، اقدامات اخلاقی فروش بیشترین تاثیر مثبت را بر عملکرد نمایندگی ها(0.48) و بیشترین تاثیر منفی را بر تمایل به ترک خدمت فروشندگان با ضریب استاندارد 0.72- داشته است، لذا مدیران سازمان می توانند با اتخاذ سیاستهای مشتری محور و توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان نه تنها جوی اخلاقی سازمان را تقویت نمایند بلکه تمایل به ترک خدمت فروشندگان را کاهش و عملکرد سازمان را افزایش دهند.

کلمات کلیدی

, جو اخلاقی سازمان, تمایل به ترک خدمت, عملکرد سازمانی, تحلیل پوششی داده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041126,
author = {رحیم نیا , فریبرز and نیکخواه فرخانی, زهرا},
title = {بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2014},
volume = {12},
number = {37},
month = {March},
issn = {2228-6048},
pages = {5--22},
numpages = {17},
keywords = {جو اخلاقی سازمان، تمایل به ترک خدمت، عملکرد سازمانی، تحلیل پوششی داده ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت
%A رحیم نیا , فریبرز
%A نیکخواه فرخانی, زهرا
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2014

[Download]