روستا و توسعه, دوره (16), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (125-145)

عنوان : ( بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی )

نویسندگان: فاطمه گریوانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمرکز فقرا و محرومان در متاطق روستایی کشور توجه به روستاها در برنامه ریزی توسعه و طرح های فقرزدایی را ایجاب می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی هایی از خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی است که به نظر می رسد عواملی مؤثر در احتمال فقیرشدن خانوارها باشند.

کلمات کلیدی

, فقر روستایی, مدل توبیت, خراسان شمالی (استان)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041127,
author = {گریوانی, فاطمه and احمدی شادمهری, محمدطاهر and فلاحی, محمدعلی},
title = {بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2013},
volume = {16},
number = {3},
month = {November},
issn = {1563-3322},
pages = {125--145},
numpages = {20},
keywords = {فقر روستایی، مدل توبیت، خراسان شمالی (استان)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی
%A گریوانی, فاطمه
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A فلاحی, محمدعلی
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2013

[Download]