روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن, دوره (3), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (54-63)

عنوان : ( رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان )

نویسندگان: حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثابت شده است که احساس کارآمدی معلمان عاملی مهم و مرتبط با انواع بازده‌های آموزشی نظیر پیشرفت تحصیلی، انگیزش و احساس کارآمدی در دانش‌آموزان بوده و هم چنین با رفتار دانش‌آموز در کلاس، کوشش او در رسیدن به اهداف و سطح آرزوهایش نیز رابطه دارد. در پژوهش حاضر بطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی گردید

کلمات کلیدی

, خودکارآمدی معلمان, کیفیت زندگی در مدرسه, انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041134,
author = {حسین مومنی مهموئی and کرمی, مرتضی and مشهدی, علی},
title = {رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان},
journal = {روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن},
year = {2012},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-9414},
pages = {54--63},
numpages = {9},
keywords = {خودکارآمدی معلمان، کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
%A حسین مومنی مهموئی
%A کرمی, مرتضی
%A مشهدی, علی
%J روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن
%@ 2008-9414
%D 2012

[Download]