مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, دوره (5), شماره (4), سال (2013-12) , صفحات (119-134)

عنوان : ( شناسایی الگوی تلفیق برنامه‌ درسی علوم انسانی و فاصله آن با وضعیت مورد انتظاردانشجویان، بر اساس دیدگاه فوگارتی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , حمیده پاک مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف شناسایی الگوی تلفیق برنامه درسی (درون‌رشته­ای، بین‌رشته­ای و تلفیق در یادگیرندگان) علوم انسانی و بررسی میزان فاصله آن با وضعیت مورد انتظار صورت پذیرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی / مقایسه‌ای بود و جامعه‌ی آماری شامل تمامی دانشجویان رشته­های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-92 بود. تعداد 216 نفر از دانشجویان طبق فرمول حجم نمونه و به شیوه‌ی طبقه­ای نسبی انتخاب و پرسشنامه­ محقق‌ساخته بر اساس ده الگوی تلفیق برنامه درسی مطرح شده توسط فوگارتی که روایی و پایایی آن نیز احراز گردید را تکمیل کردند. یافته‌ها نشان دادکه: 1- از دید دانشجویان علوم انسانی، در حال حاضر، الگوی تلفیق درون‌رشته‌ای بر تدوین و اجرای برنامه‌های درسی این حوزه حاکم است. 2- الگوی تلفیق در ذهن یادگیرنده، مورد انتظار دانشجویان است. 3- از نظر دانشجویان، بین وضع موجود و وضع مورد انتظار در هر سه دسته از الگوهای کلان تلفیق طبق دیدگاه فوگارتی در برنامه‌های درسی رشته‌های علوم انسانی تفاوت وجود دارد. با عنایت به یافته‌های حاصل، توجه به الگوی تلفیق برنامه درسی در ذهن یادگیرندگان، در راستای بازنگری علوم انسانی مد نظر قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

برنامه درسی؛ علوم انسانی؛ تلفیق درون‌رشته‌ای؛ تلفیق بین رشته‌ای؛ تلفیق در یادگیرندگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041135,
author = {جعفری ثانی, حسین and کرمی, مرتضی and پاک مهر, حمیده},
title = {شناسایی الگوی تلفیق برنامه‌ درسی علوم انسانی و فاصله آن با وضعیت مورد انتظاردانشجویان، بر اساس دیدگاه فوگارتی},
journal = {مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-4641},
pages = {119--134},
numpages = {15},
keywords = {برنامه درسی؛ علوم انسانی؛ تلفیق درون‌رشته‌ای؛ تلفیق بین رشته‌ای؛ تلفیق در یادگیرندگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی الگوی تلفیق برنامه‌ درسی علوم انسانی و فاصله آن با وضعیت مورد انتظاردانشجویان، بر اساس دیدگاه فوگارتی
%A جعفری ثانی, حسین
%A کرمی, مرتضی
%A پاک مهر, حمیده
%J مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
%@ 2008-4641
%D 2013

[Download]