کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , 2014-02-20

عنوان : ( بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری درشعب بانک ملت شهر مشهد )

نویسندگان: صدیقه باقری قلعه جوقی , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر ایجاد و گسترش وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهر مشهد می پردازد. در این راستا تأثیر کیفیت خدمات، تصویر شرکت و ارزش درک شده بر وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به لحاظ روش توصیفی و پیمایشی تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. تکنیک تحلیل عاملی تاییدی جهت بررسی روایی سازه و ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش انسجام درونی ابزارها مورد استفاده قرار 3 گرفته است. پرسشنامه ها برای 054 پاسخگو ارسال شد، با این حال فقط 292 پرسشنامه معتبر و قابل استفاده بود. برای تجزیه و تحلیل از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تصویر شرکت مهم ترین عامل موثر بر وفاداری مشتری است. همچنین کیفیت خدمات به طور مثبت و معنادار بر وفاداری مشتری تاثیر دارد. درحالیکه ارزش درک شده بر ارتقای وفاداری مشتری در شعب بانک ملت شهر مشهد تاثیر قابل توجهی ندارد.

کلمات کلیدی

, وفاداری مشتری, کیفیت خدمات, ارزش درک شده, تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041140,
author = {باقری قلعه جوقی, صدیقه and رحیم نیا , فریبرز and کاظمی, مصطفی},
title = {بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری درشعب بانک ملت شهر مشهد},
booktitle = {کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {وفاداری مشتری، کیفیت خدمات، ارزش درک شده، تصویر شرکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری درشعب بانک ملت شهر مشهد
%A باقری قلعه جوقی, صدیقه
%A رحیم نیا , فریبرز
%A کاظمی, مصطفی
%J کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
%D 2014

[Download]