سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری , 2014-02-28

عنوان : ( مأموریت و چشم انداز سازمانی سبز مورد مطالعه: شرکت های برتر ایرانی در مقایسه با شرکت های برتر جهانی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعات جدیدی که در رابطه با چشم انداز و مأموریت مطرح شده است، چشم انداز و مأموریت سبز می باشد. ویژگدی سدبز بدودن،شامل سه مقوله مسئولیت اجتماعی، حساسیت زیست محیطی و مسایل اخلاقی است. جهانی شدن، الزام در توجه به مسایل اخلاقی توسطسازمان ها، چندملیتی شدن شرکت ها و گسترش مفهوم توسعه پایدار، عواملی هستند که سازمان ها را به سمت پاسخگویی اجتماعی سدوقداده اند. در این تحقیق با تحلیل محتوای چشم انداز و مأموریت شرکت های برتر ایرانی و خارجی میزان توجه آن هدا را بده ابعداد اجتمداعی،زیست محیطی و اخلاقی بررسی می نماییم. 900 شرکت برتر معرفی شده توسط وزارت صنایع و معادن به عنوان شد رکت هدای برتدر ایراندیانتخاب شدند؛ همچنین 900 شرکت برتر معرفی شده توسط نشریه فورچون به عنوان شرکت های برتر خارجی در نظدر گرفتده شددند و بدامراجعه به وب سایت شرکت ها، به بیانیه چشم انداز و مأموریت آن ها دست پیدا کردیم. نتایج پژوهش نشان داد کده شدرکت هدای ایراندی درتدوین بیانیه چشم انداز خود، توجه کمی به ویژگی سبز بودن داشته اند؛ در تدوین بیانیه مأموریت خود نیز فقط به بعد مسئولیت اجتمداعیاهمیت داده اند. شرکت های برتر خارجی نیز در تدوین بیانیه های چشم انداز و مأموریت خود فقط مقوله مسئولیت اجتماعی را در نظر گرفتهو به مسایل زیست محیطی و اخلاقی توجه لازم را نداشته اند

کلمات کلیدی

, چشم انداز, مأموریت, مسئولیت اجتماعی, حساسیت زیست محیطی, اخلاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041141,
author = {رحیم نیا , فریبرز},
title = {مأموریت و چشم انداز سازمانی سبز مورد مطالعه: شرکت های برتر ایرانی در مقایسه با شرکت های برتر جهانی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری},
year = {2014},
location = {کیش, ايران},
keywords = {چشم انداز، مأموریت، مسئولیت اجتماعی، حساسیت زیست محیطی، اخلاق سازمانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مأموریت و چشم انداز سازمانی سبز مورد مطالعه: شرکت های برتر ایرانی در مقایسه با شرکت های برتر جهانی
%A رحیم نیا , فریبرز
%J سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری
%D 2014

[Download]