فناوری تولیدات گیاهی, دوره (13), شماره (2), سال (2014-2) , صفحات (63-72)

عنوان : ( بررسی تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر روی کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) )

نویسندگان: امیر یونسیان , پرویز رضوانی مقدم , احمد غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare Mill.))، آزمایشی با 11 تیمار و 3 تکرار، به صورت بلوک های کامل تصادفی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: 1- کود اوره(N)، 2- گونه M1 میکوریزا (G)(Glomus mosseae) 3- گونه M2میکوریزا (Glomus intraradices)، 4- کود گاوی (F)، 5- گونه + M1گونه M2، 6- کود اوره (N) + گونه M1 7- کود اوره (N) + گونه M2، 8-کود گاوی (F) + گونه M1، 9- کود گاوی (F) + گونه M2، 10- کود گاوی (F) + کود اوره (N)، 11- شاهد C (عدم استفاده از کود). نتایج این بررسی نشان داد که بین تیمارها از نظر تأثیر بر درصد اسانس اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی این تیمارها از نظر تأثیر بر اجزای تشکیل دهنده اسانس (عملکرد) اختلاف معنی داری را نشان دادند. نتایج حاصل از آزمایش نشان دادکه بیشترین و کمترین درصد اسانس به ترتیب در تیمارهای شــاهد ( 85/1%) و تیمــار + M1 M2 (25/1%) حاصل شد. بیشترین عملکرد اسانس به مقدار 64/24 (لیتر در هکتار) با کاربرد کود گاوی (8 تن در هکتار) به دست آمد. مهم ترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس شامل: آنتول، فنکون، لیمونن و استراگول می باشد و بیشترین میزان آنتول در اسانس (301/81%) و کم ترین درصد فنکون (532/8%)، استراگول (05/3%) و لیمونن (231/3%) در اسانس در تیمار میکوریزا گونه (Glomus intraradices) M2 به دست آمد.

کلمات کلیدی

, اسانس, رازیانه, کود اوره, کود گاوی, میکوریزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041142,
author = {یونسیان, امیر and رضوانی مقدم, پرویز and احمد غلامی},
title = {بررسی تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر روی کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)},
journal = {فناوری تولیدات گیاهی},
year = {2014},
volume = {13},
number = {2},
month = {February},
issn = {2476-6321},
pages = {63--72},
numpages = {9},
keywords = {اسانس، رازیانه، کود اوره، کود گاوی، میکوریزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر روی کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)
%A یونسیان, امیر
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A احمد غلامی
%J فناوری تولیدات گیاهی
%@ 2476-6321
%D 2014

[Download]