کشاورزی بوم شناختی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-10) , صفحات (81-93)

عنوان : ( معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانی )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , فریدون ملتی , فرنوش فلاح پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استان های خراسان به دلیل داشتن تنوع اقلیمی و اراضی وسیع کشاورزی و مرتعی،شرایط مناسبی را جهت گسترش گونه های مهاجم گیاهی دارند و این گیاهان در سال های اخیر مشکلات زیادی را در منطقه بوجود آورده اند، لذا تحقیق حاضر به منظور ارزیابی گونه های مهاجم گیاهی با توجه به تغییرات اقلیم جهانی در استان های خراسان انجام پذیرفت.ارزیابی فلور منطقه از طریق پایش های صحرایی، استفاده از اطلاعات موجود در هرباریوم دانشگاه فردوسی مشهد و بررسی اسناد مربوط به فلور گیاهی منطقه در سی سال گذشته صورت گرفت.در پایان گیاهان یافت شده تا سطح گونه مورد شناسایی قرارگرفتند وفرم های حیاتی و پراکنش جغرافیایی گونه ها تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در مجموع می توان از 114 گونه گیاهی متعلق به 74 جنس و 32 تیره، به عنوان گیاه مهاجم در منطقه نام برد که از این میان 21 گونه گیاهی در عرصه های طبیعی و 13 گونه در عرصه های زراعی به عنوان مشکل سازترین گیاهان مهاجم منطقه شناسایی شدند. بیشترین تعداد گیاهان مهاجم را گونه های دولپه ای(با 43/82 درصد) تشکیل دادند. از نظر تعداد جنس به ترتیب تیره های Asteraceae با 12 جنس(61/10 درصد)، Poaceae با 7 جنس(19/6 درصد) و Lamiaceae با 5 جنس(42/4 درصد) مهمترین تیره های گیاهی بودند. به علاوه جنس Tamarix با 8 گونه و جنس Bromus با 4 گونه بزرگترین جنس ها را تشکیل دادند.

کلمات کلیدی

, پراکنش جغرافیایی, تخریب زیست بوم, فلور, گیاه مهاجم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041152,
author = {کوچکی, علیرضا and قربانی, رضا and اسدی, قربانعلی and ملتی, فریدون and فلاح پور, فرنوش},
title = {معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانی},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {October},
issn = {2251-6824},
pages = {81--93},
numpages = {12},
keywords = {پراکنش جغرافیایی، تخریب زیست بوم، فلور،گیاه مهاجم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانی
%A کوچکی, علیرضا
%A قربانی, رضا
%A اسدی, قربانعلی
%A ملتی, فریدون
%A فلاح پور, فرنوش
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2015

[Download]