سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری , 2014-02-28

عنوان : ( بررسی رابطه ی انگیزش پیشرفت بااضطراب امتحان دردانش آموزان دوره متوسطه اول )

نویسندگان: آرزو رحیم زاده , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظوربررسی رابطه ی انگیزش پیشرفت بااضطراب امتحان در دانش آموزان دوره متوسطه اول انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 1392 تشکیل دادند. نمونه آماری این پژوهش شامل 120 نفر از دانش آموزا ن اس ت ک ه ب ه روش تصادف ی چن د مرحل ه ای انتخاب شدندبه منظورگردآوری داده ها ازاعضای جامعه آماری ازدو پرسشنامه استاندارد، انگیزش پیشرفت هرمنس و اضطراب امتحان ا ز ابوالقاسمی وهمکاران) استفاده شد. آزمون، مقدارضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه انگیزش پیشرفت )TAI پرسشنامه اضطراب امتحان 61 /. وبرای پرسشنامه اضطراب امتحان 92 /. بدست آمد.در این پژوهش از آمار توصیفی جهت بررسی و مقایسه اطلاعات جمع آوری شده و از آمار استنباطی برای آزمونهای آماری مانندآزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده ش د.نتایج پژوهش نشان دادکه بین انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان در دانش آموزان دوره متوسطه اول رابطه مثبت و معناداری وجود داردهمچنین بین میزان انگیزش به پیشرفت واضطراب در امتحان دانش آموزان به تفکیک جنسیت اختلاف معناداری وجود ندارد و دختران و پسران تقریبا از انگیزش یکسانی برای پیشرفت برخوردار م ی باشند همچنین دختران و پسران تقریبا از اضطراب یکسانی در امتحان برخوردار م یباشند.بنابراین،به نظرمی رسدباافزایش انگیزش پیشرفت،اضطراب امتحان دردانش آموزان کاهش یابد.

کلمات کلیدی

, انگیزش پیشرفت, اضطراب امتحان, دانش آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041155,
author = {آرزو رحیم زاده and کرمی, مرتضی},
title = {بررسی رابطه ی انگیزش پیشرفت بااضطراب امتحان دردانش آموزان دوره متوسطه اول},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری},
year = {2014},
location = {کیش, ايران},
keywords = {انگیزش پیشرفت،اضطراب امتحان،دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه ی انگیزش پیشرفت بااضطراب امتحان دردانش آموزان دوره متوسطه اول
%A آرزو رحیم زاده
%A کرمی, مرتضی
%J سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری
%D 2014

[Download]