بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (443-451)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت Zea mays L )

نویسندگان: علی قنبری , زهره قویدل , رضا قربانی , قدریه محمودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع، تراکم و ترکیب گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) آزمایشی با چهار تیمار با سطوح مختلف آب آبیاری (6130، 7290، 8800 و 12330 مترمکعب) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 88-1387 اجرا شد. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در چهار مرحله (اوائل، اواسط و اواخر دوره بحرانی و زمان برداشت) به روش پیمایشی با الگوی سیستماتیک انجام شد. سپس کلیه گونه ها نمونه ها به تفکیک، شمارش و ثبت گردید. نتایج این بررسی نشان داد که اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه های مختلف معنی دار بود. در اوائل دوره بحرانی بیشترین تنوع در شاخص های مختلف مربوط به تیمار های آبی با حجم 8800 و 7290 متر مکعب و کمترین آن مربوط به تیمارهای آبی با حجم 12330 و 6130 متر مکعب بود. در زمان برداشت بیشترین تنوع در شاخص های مختلف مربوط به تیمارهای آبی با حجم 12330 و 6130 و 8800 متر مکعب و کمترین میزان تنوع در شاخص های مختلف مربوط به تیمارهای آبی با حجم 7290 و 8800 و 6130 متر مکعب بود. میزان ثبات پایداری گونه های موجود در مزرعه تحت شرایط مختلف آبیاری دچار تغییر شد؛ به طوری که بیشترین پایداری در کمترین میزان آبیاری بود و بیشترین تعداد گونه های ناپایدار در بیشترین میزان آب آبیاری مشاهده شد، اما غالبیت گونه ای چنین تأثیرپذیری در مقابل تغییرات آب آبیاری نشان نداد. به طور کلی، پاسخ گونه ها به تغییرات سطوح مختلف آبیاری متفاوت بود.

کلمات کلیدی

, شاخص سیمپسون, شاخص شانون, شاخص منهینیک, غالبیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041156,
author = {قنبری, علی and قویدل, زهره and قربانی, رضا and محمودی, قدریه},
title = {اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت Zea mays L},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-7713},
pages = {443--451},
numpages = {8},
keywords = {شاخص سیمپسون، شاخص شانون، شاخص منهینیک، غالبیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت Zea mays L
%A قنبری, علی
%A قویدل, زهره
%A قربانی, رضا
%A محمودی, قدریه
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2014

[Download]