اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای مدل سازی و پیش بینی پارامترهای بافتی پاستیل هویج )

نویسندگان: محمد خلیلیان موحد , صفیه خلیلیان , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش پارامتر های بافتی از جمله صمغیت و قابلیت جویدن پاستیل هویج با استفاده از ویژگی های بافت تصویر (کنتراست، انتروپی، یکنواختی و همبستگی) توسط سیستم شبکه عصبی مصنوعی مورد مدل سازی و پیش بینی قرار گرفتند. به منظور به دست آوردن داده های آزمایشگاهی، بعد از تولید فرمول های مختلف پاستیل هویج و پس از 2 ساعت یخچال گذاری و بستن ژل، عمل خروج از قالب ها صورت پذیرفت و مرحله خشک شدن در خشک کن با دمای هوای 60 و 70 درجه سانتی گراد تا رسیدن ماده خشک نمونه ها به 75 درصد، انجام شد. در طی خشک کردن هر 30 دقیقه نمونه پاستیل هویج از خشک کن خارج شده و همزمان عکس برداری و آزمون TPA بر روی نمونه ها به ترتیب در دو و چهار تکرار انجام شد. به منظور توسعه مدل های شبکه عصبی مصنوعی ابتدا داده ها به سه بخش آموزش (60%)، اعتبار سنجی (15%) و آزمون (25%) مدل ها تقسیم شدند. استفاده از شبکه Generalized Feed Forward با 2 لایه پنهان (به ترتیب شامل 14 نرون و 9 نرون) و تابع انتقال مورد استفاده از نوع TanhAxon بود. همچنین Learning Rule از نوع LevenbergMaquar بود. این شرایط برای لایه خروجی نیز در نظر گرفته شد. معیار انتخاب بهتربن شبکه، بیشترین ضریب تبیین و کمترین مقدار متوسط مربع خطا (MSE) بود. نتایج نشان داد که استفاده از شبکه عصبی با 2 لایه پنهان با شرایط ذکر شده، کمترین میزان مربع خطا و بیشترین میزان ضریب همبستگی را برای پیش بینی صمغیت و قابلیت جویدن بافت پاستیل هویج را دارد.

کلمات کلیدی

هویج. پاستیل. شبکه عصبی مصنوعی. مدل سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041191,
author = {خلیلیان موحد, محمد and خلیلیان, صفیه and شهیدی, فخری},
title = {کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای مدل سازی و پیش بینی پارامترهای بافتی پاستیل هویج},
booktitle = {اولین همایش میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هویج. پاستیل. شبکه عصبی مصنوعی. مدل سازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای مدل سازی و پیش بینی پارامترهای بافتی پاستیل هویج
%A خلیلیان موحد, محمد
%A خلیلیان, صفیه
%A شهیدی, فخری
%J اولین همایش میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]