دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, دوره (12), شماره (12), سال (2014-3) , صفحات (1015-1024)

عنوان : ( اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینوم )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف : خانواده Avicenniaceae یکی از اعضای گیاهان مانگرو حقیقی است که دارای یک جنس، یازده گونه و چند زیرگونه می باشد. با توجه به وجود ترکیبات بیولوژیکی فعال و استفاده هایی که از این گیاه در طب سنتی به عمل می آید، به نظر می رسد دارای اثرات ضد قارچی قابل ملاحظه ای باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی برگ گیاه حرا علیه قارچ آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینوم می باشد. مواد و روش: در این پژوهش آزمایشگاهی، اثر ضد قارچی عصاره به دو روش تمام ظرف و روش انتشار در آگار بر میکرو-ارگانیسم های Alternaria alternata PTCC 5224 و Penicillium citrinum PTCC 5304 مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC)و حداقل غلظت کشندگی (MFC) با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از برنامه آنالیز واریانس (ANOVA) انجام شد. یافته ها: در روش انتشار در آگار همه غلظت های عصاره متانولی اثر بازدارندگی داشت. در روش تمام ظرف عصاره متانولی درغلظتmg/ml2 اثر بازدارندگی داشت، اما عصاره آبی در غلظت mg/ml2 فاقد اثر ضد قارچی مشخصی بود. MICعصاره متانولی برگ حرا برای پنی سیلیوم mg/ml8 و برای آلترناریا mg/ml16 بود، در حالی که MIC عصاره آبی برای پنی سیلیوم mg/ml32 و برای آلترناریا mg/ml64 بود. MFC عصاره متانولی برگ حرا برای پنی سیلیوم mg/ml16 و برای آلترناریا mg/ml32 بود در حالی که MFC عصاره آبی برای پنی سیلیوم mg/ml64 و برای آلترناریا mg/ml256 بود. نتیجه گیری: عصاره متانولی برگ گیاه حرا در مقایسه با عصاره آبی در شرایط آزمایشگاهی اثر بازدارندگی بیشتری بر روی سویه های مورد مطالعه داشت.

کلمات کلیدی

, گیاه حرا, عصاره آبی و متانولی, اثرضد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041206,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده and شهیدی, فخری and محبی, محبت},
title = {اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینوم},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان},
year = {2014},
volume = {12},
number = {12},
month = {March},
issn = {1735-3165},
pages = {1015--1024},
numpages = {9},
keywords = {گیاه حرا; عصاره آبی و متانولی; اثرضد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینوم
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%J دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
%@ 1735-3165
%D 2014

[Download]