علوم و مهندسی سطح, دوره (9), شماره (18), سال (2014-1) , صفحات (23-31)

عنوان : ( تعیین غیر مخرب میزان کاربید، سختی و عمق سخت شده در سطح قطعات چدنی )

نویسندگان: مهرداد کاشفی تربتی , سعید کهربایی , صادق مسلمی مهنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات متداول در ماشین کاری قطعات چدن خاکستری، ایجاد مناطق ناخواسته سخت کاربیدی در لایه نازکی از سطح قطعات می باشد. ایجاد این لایه سخت، عمر ابزار برشی را بشدت کاهش داده و هزینه تولید قطعات را بالا می برد. در نتیجه تشخیص وقوع این لایه و میزان سختی حاصله به منظور جداسازی، از فاکتورهای اساسی در کنترل کیفیت این قطعات چدنی می باشد. در پژوهش حاضر امکان تشخیص و تعیین غیر مخرب پارامترهای متالورژیکی در سطح (میزان کاربید سطحی، سختی در سطح و عمق سخت شده) با استفاده از روش جریان گردابی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دهنده پتانسیل بالای این روش غیرمخرب در تعیین سریع و دقیق پارامترهای متالورژیکی مؤثر درایجاد سختی در سطح و در نتیجه جداسازی قطعات نامطلوب می باشد.

کلمات کلیدی

, چدن خاکستری, کاربید سطحی, سختی سطح, عمق سخت شده, آزمون جریان گردابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041219,
author = {کاشفی تربتی, مهرداد and سعید کهربایی and مسلمی مهنی, صادق},
title = {تعیین غیر مخرب میزان کاربید، سختی و عمق سخت شده در سطح قطعات چدنی},
journal = {علوم و مهندسی سطح},
year = {2014},
volume = {9},
number = {18},
month = {January},
issn = {2008-6717},
pages = {23--31},
numpages = {8},
keywords = {چدن خاکستری، کاربید سطحی، سختی سطح، عمق سخت شده، آزمون جریان گردابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین غیر مخرب میزان کاربید، سختی و عمق سخت شده در سطح قطعات چدنی
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A سعید کهربایی
%A مسلمی مهنی, صادق
%J علوم و مهندسی سطح
%@ 2008-6717
%D 2014

[Download]