حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (407-416)

عنوان : ( ردیابی ژنphID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris )

نویسندگان: زهرا ابراهیمی کاظم آباد , حمید روحانی , فاطمه جمالی , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژمردگی فوزاریومی نخود با عاملFusarium oxysporum f. sp. ciceris یکی از مهمترین بیماری های این گیاه در ایران به شمار می رود.به منظور کنترل بیولوژیکی این بیماری، سودوموناس های فلورسنت از فرا ریشه نخود در استان خراسان با استفاده از محیط کشت کینگ ب جداسازی و شمارش شدند. نتایج نشان داد که از بین 80 استرین مورد بررسی، 25 .81 درصد استرینها در محیط KB و 37 .97 درصد در محیط PDA دارای توانایی بازدارندگی از رشد قارچ بودند. بین تولید متابولیت های ضدقارچی با کاهش بیماری رابطه معنی داری مشاهده شد .این رابطه در مورد سیدروفورهای استرین ها دیده نشد. ردیابی phlD ژن کلیدی در بیوسنتز آنتی بیوتیک 2و 4- دی استیل فلوروگلوسینول در استرینهای باکتریایی توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت.نتایج نشان داد که 30 جدایه دارای ژن phlD بوده و قطعه ای به اندازهbp 629 در این جدایه ها تکثیر گردید.درآزمایش های گلخانه ای، جدایه T26 بهترین اثر را در وزن تر ریشه و جدایه M2-15 بهترین اثر را بر وزن تر بخش های هوایی نشان دادند.در بین استرین های مورد بررسی جدایهM2-15 بطور معنی داری بیشترین کاهش را در شدت بیماری نسبت به سایر جدایه ها موجب گردید

کلمات کلیدی

, نخود, پژمردگی فوزاریومی, کنترل بیولوژیک, آنتی بیوتیک 2و 4- دی استیل فلوروگلوسینول, سودوموناس فلورسنس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041227,
author = {ابراهیمی کاظم آباد, زهرا and روحانی, حمید and فاطمه جمالی and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {ردیابی ژنphID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {407--416},
numpages = {9},
keywords = {نخود، پژمردگی فوزاریومی، کنترل بیولوژیک، آنتی بیوتیک 2و 4- دی استیل فلوروگلوسینول، سودوموناس فلورسنس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ردیابی ژنphID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris
%A ابراهیمی کاظم آباد, زهرا
%A روحانی, حمید
%A فاطمه جمالی
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]