پژوهش های دانش زمین, دوره (3), شماره (9), سال (2012-4) , صفحات (47-63)

عنوان : ( بیوستراتیگرافی و تعیین سن سازند آب‌تلخ برمبنای نانوپلانکتون های آهکی در مرکز حوضه کپه داغ شرقی، برش چینه‌شناسی روستای آب تلخ (شمال شرق مشهد) )

نویسندگان: فریبا فروغی , انوشیروان لطفعلی کنی , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آب‌تلخ یکی از واحدهای سنگی حوضه رسوبی کپه‌داغ در شرق و شمال شرق ایران است که بیشترین ضخامت را در شرق این حوضه به خود اختصاص داده است. لیتولوژی این سازند، شامل مارن‌های خاکستری تا سبز، آبی و مارن‌های سیلتی بوده که به صورت هم‌شیب و پیوسته بر روی آخرین واحد آهک گل‌سفیدی به رنگ سفید تا نخودی سازند آبدراز، قرار گرفته و خود توسط ماسه سنگ‌ها، مارن‌ها و آهک‌های زرد تا خاکستری سازند نیزار، به صورت هم‌شیب پوشیده می‌شود. سازند آب تلخ از لحاظ نانوفسیل‌های آهکی دارای فراوانی و غنای بسیار زیاد و دارای حفظ شدگی خوب تا متوسط بوده و حاوی جامعه فسیلی قلمرو تتیس می‌باشد. برای مطالعه نانوفسیل های آهکی این سازند، تعداد 468 نمونه از توالی های رسوبی این برش، برداشت و مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت سازند آب تلخ در این برش 5/1759 متر اندازه گیری شده است. در این مطالعات، 108 گونه نانوفسیلی از 51 جنس و 14 خانواده شناسایی شده است. بیوزون‌های نانوفسیلی سازند آب‌تلخ، به ترتیب از قاعده تا رأس شامل CC22, CC21, CC20 و CC23a از الگوی سیسینگ (1977) تصحیح شده توسط پرک نیلسن (1985) و زیر زون هایUC15bTP، UC15cTP،UC15dTP و بیو زون UC16 از الگوی بورنت (1998) در آن تشخیص داده شده است. بدین ترتیب برای سازند آب‌تلخ در برش چینه‌شناسی روستای آب تلخ، سن انتهای کامپانین پیشین تا انتهای کامپانین پسین پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

, بیوستراتیگرافی, سازند آب‌تلخ, کپه‌داغ, کامپانین, کرتاسه, نانوفسیل‌های آهکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041228,
author = {فریبا فروغی and انوشیروان لطفعلی کنی and وحیدی نیا, محمد},
title = {بیوستراتیگرافی و تعیین سن سازند آب‌تلخ برمبنای نانوپلانکتون های آهکی در مرکز حوضه کپه داغ شرقی، برش چینه‌شناسی روستای آب تلخ (شمال شرق مشهد)},
journal = {پژوهش های دانش زمین},
year = {2012},
volume = {3},
number = {9},
month = {April},
issn = {2008-8299},
pages = {47--63},
numpages = {16},
keywords = {بیوستراتیگرافی، سازند آب‌تلخ، کپه‌داغ، کامپانین، کرتاسه، نانوفسیل‌های آهکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بیوستراتیگرافی و تعیین سن سازند آب‌تلخ برمبنای نانوپلانکتون های آهکی در مرکز حوضه کپه داغ شرقی، برش چینه‌شناسی روستای آب تلخ (شمال شرق مشهد)
%A فریبا فروغی
%A انوشیروان لطفعلی کنی
%A وحیدی نیا, محمد
%J پژوهش های دانش زمین
%@ 2008-8299
%D 2012

[Download]