پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان , 2012-08-29

عنوان : ( اثر دو سطح از پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP) روی کیفیت اسپرم بز نر )

نویسندگان: جواد نصیری , علی محرری , پژمان میرشکرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روی کیفیت اسپرم انجام گرفت. به این منظور از 5 رأس بز نر استفاده RDP این تحقیق به منظور بررسی اثر دو سطح از 15 % پروتئین خام دریافت کردند با این تفاوت که جیره گروه تیمار حاوی 77 % (با استفاده از / گردید. همه بزها جیرهای حاوی 5 بود. بزها تحت شرایط طبیعی دمای محیط و طول روز، طی 75 روز با جیرههای مربوطه RDP % اوره) و گروه کنترل حاوی 65 تغذیه شدند. سپس در روز 75 توسط دستگاه الکترواجاکولاتور منی بزها جمعآوری گردید و فراسنجههای اسپرم توسط سیستم استفاده شده در آزمایش، اثر معنی- RDP اندازهگیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که سطوح (CASA) آنالیز کامپیوتری منی سرعت در ،(VCL) داری بر روی درصد اسپرمهای متحرک و پیشرونده، تعداد کل، سرعت واقعی در مسیر واقعی طی شده (STR) و مستقیمالخط بودن (LIN) درصد معیار خطی بودن ،(VAP) و منحنیالخط میانگین (VSL) مسیر مستقیمالخط حرکات جانبی ، متوسط زاویه چرخش (BCF) و فرکانس (ALH) حداکثر دامنه ،(WOB) حرکت ، درصد لرزش و تکان این نتایج نشان دادند، هنگامی که بزهای نر با جیرهای حاوی اوره تغذیه شدند .(P<0/ و زندهمانی اسپرمها نداشت ( 05 (MAD) کیفیت اسپرمها نرمال بود. نتایج این آزمایش پیشنهاد کرد که اوره بدون اثر منفی بر روی اسپرم، میتواند در سطح 1% جیره نشخوارکنندگان استفاده شود.

کلمات کلیدی

, پروتئین قابل تجزیه در شکمبه, کیفیت اسپرم, بز نر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041229,
author = {جواد نصیری and علی محرری and میرشکرائی, پژمان},
title = {اثر دو سطح از پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP) روی کیفیت اسپرم بز نر},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پروتئین قابل تجزیه در شکمبه- کیفیت اسپرم- بز نر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر دو سطح از پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP) روی کیفیت اسپرم بز نر
%A جواد نصیری
%A علی محرری
%A میرشکرائی, پژمان
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان
%D 2012

[Download]