اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (4), سال (2012-5) , صفحات (133-150)

عنوان : ( ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن )

نویسندگان: علی رهنما , محمدرضا کهنسال , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان آب، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ آب ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ. آب اﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎده ی ﻛﺸﺎورزی در اﻳﺮان اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻴﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداران زراﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن اﺳﺖ. دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﺳﺎده ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ 118 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻣﻴﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداران زراﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی روش ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺮوه ﺑﻬﺮهﺑﺮداران (ﻛﻤﺘﺮ از 5 ﻫﻜﺘﺎر ) و (ﺑﻴﺸﺘﺮ از 5 ﻫﻜﺘﺎر) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮی ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب (ﻛﺎﻫﺶ 40 ،30 و 70 درﺻﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮدارن ﮔﺮوه 1 و ﻛﺎﻫﺶ 25 ،10 و 75 درﺻﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﮔﺮوه2) و اﻓﺰاﻳﺶ در ﻗﻴﻤﺖ آب ( اﻓﺰاﻳﺶ 80 ،70 و 100 درﺻﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﮔﺮوه 1 و اﻓﺰاﻳﺶ 80 ،75 و 100 درﺻﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﮔﺮوه 2) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﻨﺎرﻳﻮی ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1340 ،1100 و 3120 رﻳﺎل ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﮔﺮوه 1و در ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﮔﺮوه 2 ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 1260 ،100 و 4730 رﻳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.

کلمات کلیدی

, آب, اﻟﮕﻮی ﻛﺸﺖ, ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺜﺒﺖ, ارزش اﻗﺘﺼﺎدی, ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041240,
author = {رهنما, علی and کهنسال, محمدرضا and دوراندیش, آرش},
title = {ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {4},
month = {May},
issn = {2008-5524},
pages = {133--150},
numpages = {17},
keywords = {آب، اﻟﮕﻮی ﻛﺸﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺜﺒﺖ، ارزش اﻗﺘﺼﺎدی، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن
%A رهنما, علی
%A کهنسال, محمدرضا
%A دوراندیش, آرش
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2012

[Download]