دومین همایش آخرین دستاورد های علمی - پژوهشی زعفران , 2013-10-30

عنوان : ( گزارش دوگونه نماتدی جدیدبرای فون نماتد های ایران از گیاه زعفران )

نویسندگان: سمیه الوانی , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی , عباس محمدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران به طور گسترده در ایران بخصوص در خراسان جنوبی و رضوی کشت می شود. ایران در مقایسه با سایر کشورها یکی از بزرگترین تولید کنندگان زعفران است. خراسان جنوبی بخصوص شهرهای بیرجند و قائن یکی از قطب های تولید کننده این محصول استراتژیک می باشند.به منظور بررسی نماتدهای پارازیت گیاهی این محصول ، از خاک اطراف پیاز های زعفران در پاییز 1391 تعداد 88 نمونه خاک برداشته و نماتدها به روش الک و سانتریفیوژ استخراج و با استفاده از روش تکمیل شده دگریسه (De Grisse, 1969) تثبیت و به گلیسیرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی هر یک از نماتدها بررسی شد. نتایج نشان دهنده حضور نماتدهای انگل گیاهی در اطراف ریشه های زعفران بود. در این بررسی دوگونه Paratylenchus vandenbrandei, Geoceanamus dobroticus برای فون نماتدهای ایران جدید می باشند.

کلمات کلیدی

, نماتد, زعفران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041245,
author = {الوانی, سمیه and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید and عباس محمدی},
title = {گزارش دوگونه نماتدی جدیدبرای فون نماتد های ایران از گیاه زعفران},
booktitle = {دومین همایش آخرین دستاورد های علمی - پژوهشی زعفران},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {نماتد، زعفران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش دوگونه نماتدی جدیدبرای فون نماتد های ایران از گیاه زعفران
%A الوانی, سمیه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%A عباس محمدی
%J دومین همایش آخرین دستاورد های علمی - پژوهشی زعفران
%D 2013

[Download]