به نژادی نهال و بذر, دوره (1), شماره (29), سال (2013-4) , صفحات (693-711)

عنوان : ( تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum Mill ) با استفاده از تلاقی دای آلل )

نویسندگان: اکرم فرزانه , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , امین میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی ترکیب پذیری نه لاین گوجه فرنگی به روش دای آلل کامل، در آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و چهار بوته در هر تکرار، صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی مورد مطالعه (Diallel) قرار گرفتند . تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش هیمن و گریفینگ با استفاده از نرم افزار دای آلل انجام شد . برای همه صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها مشاهده شد . اثرهای توام افزایشی و غیر افزایشی در کلیه صفات به جز صفت تعداد میوه در بوته وجود داشت . در بین تمامی صفات مورد مطالعه صفت تعداد روز از جوانه زنی بذر تا ظهور اولین گل آذین، بیشترین مقدار هتروزیس را با علامت با کوچک ترین مقدار ترکیب پذیری عمومی در صفات Prg مثبت و در جهت زودرسی محصول نشان داد. لاین تعداد روز از جوانه زنی تا ظهور اولین گل آذین و تعداد روز از جوانه زنی تا اولین رنگ گیری میوه، در تلاقی با با داشتن بالاترین ترکیب پذیری عمومی در صفات مرتبط با Mb سایر لاین ها باعث زودرسی هیبریدها شد . لاین 3 عملکرد، به عنوان بهترین والد برای افزایش عملکرد شناسائی شد . پنج هیبرید برتر از نظر صفات عملکرد و بودند. Sps×Csh و 74 Supl44×Csh74 ،Mb3×Vfj ،Pte12×Ptk ،Supc×Ptk زودرسی محصول، شامل

کلمات کلیدی

, گوجه فرنگی, ترکیب پذیری, هیبرید, عملکرد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041256,
author = {فرزانه, اکرم and نعمتی, سیدحسین and آروئی, حسین and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum Mill ) با استفاده از تلاقی دای آلل},
journal = {به نژادی نهال و بذر},
year = {2013},
volume = {1},
number = {29},
month = {April},
issn = {2008-6954},
pages = {693--711},
numpages = {18},
keywords = {گوجه فرنگی، ترکیب پذیری، هیبرید، عملکرد، زودرسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum Mill ) با استفاده از تلاقی دای آلل
%A فرزانه, اکرم
%A نعمتی, سیدحسین
%A آروئی, حسین
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J به نژادی نهال و بذر
%@ 2008-6954
%D 2013

[Download]