آب و خاک, دوره (25), شماره (3), سال (2011-3) , صفحات (688-697)

عنوان : ( تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی (Lycopersicon esculentum Mill.) چهار رقم گوجه فرنگی )

نویسندگان: اکرم فرزانه , سیدحسین نعمتی , نوید وحدتی مشهدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در تولید محصولات کشاورزی به منظور کنترل برخی پارامترهای هواشناختی خصوصا (دما و نور)، از گلخانه ها در سطح وسیعی استفاده می شود. تولید سبزی، بخصوص در گلخانه های سنتی، بخش زیادی از تولیدات را شامل می شود و معمولاً تولید در این گلخانه ها از کمیت و کیفیت پایین تری نسبت به گلخانه های مدرن برخوردار است. این تحقیق با هدف اثر پارامترهای هواشناختی دو نوع گلخانه مدرن (دم ای ° 21/93 ، شدت نور : °c : 5916 و رطوبت: 31 درصد) و سنتی (دمای fc 4650 و رطوبت: 45 درصد) در پرورش گوجه فرنگی انجام گرفت . آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با 3 تکرار و شامل چهار رقم گوجه فرنگی در دو نوع گلخانه (مدرن و سنتی) دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد که اسیدیته قابل تیتراسیون میوه و pH تحت تأثیر دو عامل رقم و شرایط محیطی (گلخانه) قرار گرفت و تفاوت معنی داری را ایجاد نمود. اثر شرایط محیطی گلخانه بر میزان ویتامین ث در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد. بیشترین تعداد خوشه گل، ساقه فرعی و میوه به ترتیب 59/7 ، 14/1، 27/8 عدد بطور معنی داری در شرایط محیطی گلخانه مدرن تولید شد. عملکرد در گلخانه مدرن (2/4 کیلو گرم) بیشتر از سنتی (1/5 کیلوگرم) بود و حدود 38 درصد افزایش داشت، افزایش تعداد گل بارور شده و تعداد میوه در گلخانه مدرن موجب افزایش عملکرد میوه در گلخانه مدرن گردید. همچنین رقم، شرایط محیطی گلخانه و اثرات متقابل آنها تفاوت معنی داری در وزن هزار دانه بذر داشت و بذور تولیدی در گلخانه مدرن (3/53 گرم) درشت تر از گلخانه سنتی (3/20 گرم)بود. میزان کلروفیل برگ که ارتباط مستقیمی با فتوسنتز و عملکرد دارد، در گلخانه مدرن بیشتر از گلخانه سنتی بود.

کلمات کلیدی

, گلخانه سنتی, گلخانه مدرن, عملکرد, صفات کمی و کیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041258,
author = {فرزانه, اکرم and نعمتی, سیدحسین and وحدتی مشهدیان, نوید},
title = {تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی (Lycopersicon esculentum Mill.) چهار رقم گوجه فرنگی},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {688--697},
numpages = {9},
keywords = {گلخانه سنتی، گلخانه مدرن، عملکرد، صفات کمی و کیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی (Lycopersicon esculentum Mill.) چهار رقم گوجه فرنگی
%A فرزانه, اکرم
%A نعمتی, سیدحسین
%A وحدتی مشهدیان, نوید
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]