تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (27), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (161-172)

عنوان : ( بررسی ویژگی های جوانه زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (centaurea cyanus L) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوری )

نویسندگان: اکرم فرزانه , محمدتقی عبادی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش جوانه زنی بذرهای دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (Centaurea cyanus L.) و توده بومی ایران به تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1388 در محل آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. عامل اول شامل یک توده ی ایرانی و دو رقم اصلاح شده گل گندم به نام های Ball junge و Ball blue بود و عامل دوم شامل 7 سطح شوری (0 ، 50 ،100 ،1500 ،2000 ،2500 ،300 میلی مولار) حاصل از نمک کلرید سدیم خالص که شوری صفر (آب مقطر) به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. مؤلفه های جوانه زنی شامل درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه، طول ریشه چه و طول ساقه چه اندازه گیری شد. نتایج آنالیز واریانس نشان دهنده اثر معنی دار سطوح مختلف شوری بر تمام صفات مورد اندازه گیری بود ولی اثر نوع رقم تنها در مورد درصد و سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه معنی دار گردید. همچنین اثر متقابل شوری و رقم بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری هر یک از صفات اندازه گیری شده کاهش معنی داری یافتند. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی (به ترتیب 51/04 درصد و 11/82 بذر در روز) مربوط به رقم ball blue در تیمار شاهد و کمترین میزان (به ترتیب 9/32 درصد و 0/5 بذر در روز) مربوط به توده بومی ایران و رقم ball junge در تیمار 300 میلی مولار بود. طول ساقه چه نیز نسبت به طول ریشه چه کاهش بیشتری در مقابل شوری نشان داد. ارقام اصلاح شده گل گندم و توده بومی ایران به دلیل تفاوت های ژنتیکی نسبت به تنش شوری واکنش متفاوتی نشان دادند. به طور کلی به نظر می رسد رقم ball blue در بین ارقام مورد مطالعه دارای بیشترین تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی باشد.

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی, تنش شوری, گل گندم(Centaurea cyanus L.), جوانه زنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041259,
author = {فرزانه, اکرم and عبادی, محمدتقی and نعمتی, سیدحسین and آروئی, حسین},
title = {بررسی ویژگی های جوانه زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (centaurea cyanus L) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوری},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2011},
volume = {27},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-0905},
pages = {161--172},
numpages = {11},
keywords = {گیاه دارویی، تنش شوری، گل گندم(Centaurea cyanus L.)، جوانه زنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگی های جوانه زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (centaurea cyanus L) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوری
%A فرزانه, اکرم
%A عبادی, محمدتقی
%A نعمتی, سیدحسین
%A آروئی, حسین
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2011

[Download]