پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (774-780)

عنوان : ( بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی گیاه مریم گلی سهندی (Salvia sahendica) در شرایط تنش خشکی و شوری )

نویسندگان: محمد تقی عبادی , اکرم فرزانه , عباداله عبادی , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس مریم گلی (Salvia) در ایران دارای 58 گونه گیاهی علفی یکساله و چندساله است که 17 گونه آن انحصاری می باشد و یکی از آنها مریم گلی سهندی با نام علمی Salvia sahendica است. به منظور بررسی عکس العمل جوانه زنی بذر این گیاه به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 و همچنین تنش شوری ناشی از کلرید سدیم، دو آزمایش مستقل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. آزمایش اول شامل اثر سطوح مختلف خشکی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8- و 10- بار) و آزمایش دوم شامل اثر سطوح مختلف شوری (صفر، 50، 100، 150، 200 و 250 میلی مولار) بر درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه، طول ریشه چه و ساقه چه بود. نتایج نشان دهنده اثر معنی دار تیمارهای خشکی و شوری بر تمامی صفات مورد اندازه گیری بود. بطورکلی این گیاه به تنش شوری حساسیت بیشتری نسبت به تنش خشکی نشان داد بطوریکه روند کاهش درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در تیمارهای شوری به مراتب سریعتر از تیمارهای خشکی بود. طول ریشه چه کمتر از طول ساقه چه تحت تاثیر تنش ها قرار گرفت. با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد مریم گلی سهندی تحمل نسبتا خوبی به شرایط تنش خشکی و شوری در مرحله جوانه زنی دارد و دارای پتانسیل بالایی جهت کشت در مناطق تنش خیز و سرزمین های کم بهره است.

کلمات کلیدی

, مریم گلی سهندی, تنش های محیطی, درصد و سرعت جوانه زنی, طول ریشه چه و ساقه چه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041260,
author = {عبادی, محمد تقی and فرزانه, اکرم and عباداله عبادی and نعمتی, سیدحسین},
title = {بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی گیاه مریم گلی سهندی (Salvia sahendica) در شرایط تنش خشکی و شوری},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {10},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {774--780},
numpages = {6},
keywords = {مریم گلی سهندی، تنش های محیطی، درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی گیاه مریم گلی سهندی (Salvia sahendica) در شرایط تنش خشکی و شوری
%A عبادی, محمد تقی
%A فرزانه, اکرم
%A عباداله عبادی
%A نعمتی, سیدحسین
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2013

[Download]