آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (243-258)

عنوان : ( برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس سال - حوضه با استفاده از SWAT )

نویسندگان: امین علیزاده , عزیزالله ایزدی , کامران داوری , علی نقی ضیائی , سمیرا اخوان , زهرا حمیدی کاریزنوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس سال – حوضه در حوضهآبریز نیشابور SWAT هدف از این مطالعه کاربرد مدل مفهومی و نیمه توزیعی با استفاده از جریان رودخانه و عملکرد گیاه برای دوره 7 ساله (مهر 1379 تا شهریور 1386 ) و 3 ساله (مهر SWAT میباشد. بدین منظور، ابتدا مدل 1386 تا شهریور 1389 ) به ترتیب واسنجی و صحت سنجی شد. به دلیل ارتباط مستقیم تبخیر -تعرق و اقعی با عملکرد گیاه، واسنجی مدل های هیدرولوژیکی بزرگ مقیاس با استفاده از عملکرد گیاه و دبی رودخانه، دارای سطح اعتماد بیشتری در رابطه با تفکیک آب موجود در خاک به ذخیره ی خاک، تبخیر-تعرق واقعی و تغذیه ی آبخوان می باشند. نتایج نشان داد عملکرد مدل جهت پیش بینی جریان رودخانه و عملکرد گیاه کاملاً رضایت بخش و (R2 = 0.82, NS= بود به طوریکه مقادیر عملکرد مدل در ایستگاه هیدرومتری حسین آباد جنگل به عنوان خروجی حوضه در دوره واسنجی ( 0.79 برای پیش بینی عملکرد گندم آبی به ،r-factor و RMSE بیانگر این موضوع می باشند. همچنین مقادیر (R2 = 0.71, NS= اعتبارسنجی ( 0.71 0 تن بر هکتار بدست آمد. در نهایت تبخیر-تعرق واقعی برآورده شده به وسیله مدل کالیبره شده مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفت . / 0 و 97 / ترتیب 08 متوسط ده ساله تبخیر-تعرق واقعی و بارندگی به ترتیب برابر با 230 و 270 میلیمتر محاسبه گردید. نسبت متوسط ده ساله تبخیر -تعرق واقعی به - 2000 و 2008 - بارندگی در کوهستان در سالهای مختلف با وضعیت هیدرولوژیکی مختلف، متفاوت بود به طوری که در طی سالهای خشک ( 2001 80 و 77 درصد میباشد. در سطح دشت به دلیل اینکه علاوه ، 2006 ) به ترتیب برابر با 99 - 2004 و 2007 - 2001 ) و تر ( 2005 - 2007 )، نرمال ( 2002 بر بارندگی، آب زیرزمینی نیز نقش عمدهای در تامین آب آبیاری و به تبع آن تبخیر-تعرق از سطوح فاریاب دارد، نسبت مذکور نشان دهنده نسبت کل تبخیر-تعرق واقعی (ناشی از بارش یا آبیاری) به بارش می باشد. بدیهی است در بعضی سالها به خصوص سالهای خشک این نسبت در دشت می تواند بیشتر از یک نیز گردد.

کلمات کلیدی

, جریان رودخانه, عملکرد گیاه, حوضه نیشابور , SWAT , تبخیر-تعرق واقعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041264,
author = {علیزاده, امین and ایزدی, عزیزالله and داوری, کامران and ضیائی, علی نقی and سمیرا اخوان and حمیدی کاریزنوئی, زهرا},
title = {برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس سال - حوضه با استفاده از SWAT},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2013},
volume = {7},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {243--258},
numpages = {15},
keywords = {جریان رودخانه، عملکرد گیاه، حوضه نیشابور ،SWAT ، تبخیر-تعرق واقعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس سال - حوضه با استفاده از SWAT
%A علیزاده, امین
%A ایزدی, عزیزالله
%A داوری, کامران
%A ضیائی, علی نقی
%A سمیرا اخوان
%A حمیدی کاریزنوئی, زهرا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2013

[Download]