اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک , 2013-12-02

عنوان : ( بررسی اثرات زیست محیطی و مصرف انرژی در نظام‌های تولید برنج )

نویسندگان: , قربانعلی رسام , محمد حسین رجبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بزرگ ترین چشمه نشر گازهای گلخانه ای، بخش انرژی است. قیمت پایین حامل‌های انرژی و در دسترس بودن انواع منابع انرژی سبب شده تا جامعه ما با تأخیر قابل توجهی به ضرورت بهینه سازی الگوی مصرف انرژی بیندیشد. مهم ترین مسأله ای که امروزه توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است پدیده تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی در اثر انتشار گازهای گلخانه ای است که این مسأله جهان را در آستانه یک فاجعه بزرگ انسانی و زیست محیطی قرار داده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی، مصرف انرژی و عوامل موثر در تولید برنج در سیستم های نیمه‌مکانیزه و نیمه‌سنتی در شهرستان درگز بود. دادههای مورد استفاده در این مطالعه از 10 کشاورز با استفاده از پرسشنامه و روش چهره به چهره به دست آمد. نتایج نشان داد که کل انرژی کودها و سموم شیمیایی مورد استفاده برای سیستم تولید برنج نیمه‌مکانیزه و نیمه‌سنتی درمرحله کاشت ، به ترتیب 56/5111 و 932/7513 مگاژول در هکتار و همچنین مقدار انتشار گازهای گلخانه ای کل در نظام های نیمه سنتی و نیمه مکانیزه به ترتیب 6333 و 05/5681 معادل کیلوگرم CO2 در هکتار بود.GWP کل در نظام نیمه سنتی بیشتر از نیمه مکانیزه بود و آن به دلیل GWP بالای مربوط به علفکش ها بود و بعد از آن کود حیوانی و کودهای شیمیایی سهم به سزایی در انتشار گازهای گلخانه ای در مرحله کاشت برنج داشتند.

کلمات کلیدی

, اثرات زیست محیطی, انرژی, برنج, نیمه‌سنتی – نیمه‌مکانیزه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041276,
author = {, and رسام, قربانعلی and محمد حسین رجبی},
title = {بررسی اثرات زیست محیطی و مصرف انرژی در نظام‌های تولید برنج},
booktitle = {اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثرات زیست محیطی- انرژی- برنج- نیمه‌سنتی – نیمه‌مکانیزه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات زیست محیطی و مصرف انرژی در نظام‌های تولید برنج
%A ,
%A رسام, قربانعلی
%A محمد حسین رجبی
%J اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
%D 2013

[Download]