اقتصاد پولی، مالی, دوره (20), شماره (6), سال (2014-2) , صفحات (29-47)

عنوان : ( بررسی مقایسه‏ ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا )

نویسندگان: محمدعلی ابوترابی , محمدعلی فلاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می‏گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک ‏محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می‏تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می‏کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دست یابد. در این مقاله از روش تجزیه مؤلفه‏های اصلی برای به‌دست آوردن یک شاخص چند بُعدی توسعه مالی استفاده و سپس با به‌کارگیری روش‏ها و آزمون‏های اقتصادسنجی داده‏ های تابلویی به بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی و بازار سهام در تشویق رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل گویای آن است که اثر توسعه سیستم بانکی در این کشورها بر نرخ رشد اقتصادی آن‏ها منفی و معنی‏دار بوده، در حالی که اثر توسعه بازار سهام با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی‏دار نیست. این نتایج بر خلاف شواهد تجربی مشاهده شده در کشورهای توسعه‏یافته است و دلیل آن مشخصات (ویژگی‏ های) خاص و متفاوت بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه می‏باشد. بنابراین در مورد این کشورها به نظر می‏رسد اولویت، برنامه‏ ریزی جهت نیل به «توسعه مالی» و نه مجادله در مورد نوع «ساختار مالی» است.

کلمات کلیدی

, بازارهای مالی, بانک, بازار سهام, رشد اقتصادی, کشورهای منا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041284,
author = {ابوترابی, محمدعلی and فلاحی, محمدعلی},
title = {بررسی مقایسه‏ ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2014},
volume = {20},
number = {6},
month = {February},
issn = {2251-8452},
pages = {29--47},
numpages = {18},
keywords = {بازارهای مالی، بانک، بازار سهام، رشد اقتصادی، کشورهای منا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه‏ ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا
%A ابوترابی, محمدعلی
%A فلاحی, محمدعلی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2014

[Download]